Centrale Physique MP 2001

Thme de l'preuve tude de miroirs pouvoir rflecteur lev
Principaux outils utiliss lectromagntisme, rsonance, oscillateurs harmoniques, thermodynamique

Corrig

(c'est payant, sauf le dbut): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Extrait gratuit du corrig

(tlcharger le PDF)

nonc complet

(tlcharger le PDF)

Rapport du jury

(tlcharger le PDF)

nonc obtenu par reconnaissance optique des caractres


...: % .du @... oe@. oe....RdQ o.:%.:eoe 35 .oe%o Ed oe....oe :oe oe3.oQoe. oeofidoeoeQ oe.\ oeoe E goeoefioeQcoe eQ E.......B.OEoeoe oe...% ......oe...c oeoeoe% @@ oeoemoeu. m......oe w. moeoQ....oe @... % oe%ddsd...... @ doe oeoewfid @@ 853... 36 8.88... ... oeoe.... $...wung oeoe. -.oeQxoe . % .:...oe Qc....oe-Q E 3085 ....Ȯ% oeoegoeQ oeoe3.oe.8oe oeoe...cefiw oeoeoe8Q .... oe8...m m@ ?8oe8 @@ fi:mmp @... 8968 8o-fioe>:0 .mo8oeaQMoe oe85% m.88 : .oeoefi @... Q oe5uoe.... 333 oe&poe8w...-- @@ 88moe8...8...-- EOE . .-- .... 8...8oeOE % 8oeB$oeoo 3 825 .8oeoe8...o 80-82... oefioeoOE -8mOE m@.o @@ 8oefi8oD . OE ...fim um ...oe5d2 m8@ oe:oe>E E8D . :...p .80@ o\H @@ mo...w moe 8oe88o moe>...mmoevofioe 3.838 m3... _..._oe AEo _ 6 H 0 ...am " 5 m@& oew8fl:8 8: @ @@88 um mfi>oeoe E @@ .8oe5wfi 3 65888 8OE - fm.-- . ..... @@ o. 8oe8oe58858 Q8oO .oe....8B E @@ oeoeoeoefi> 5 .89... Tm . 8 ......o... . oo ...... @@ .83oe> 8oeooe 8oe % oe...w8.... 8... 8...8oeOE B... 886 -oeoo 2 .m......m 8888 m3 85m .OEO ..Eo @ dm " @ @@ oe8m8> @ .8oe:w8: @@ 338 88 .8oQ m1 2 .m u ...? oe...8o ...? ... oe.8oeoe8 2 6.88 8 m8... .oe@ m88... 88558 $... _8Q 8oeoQ moe-- m8...EOEo-o@Qm m3 80...... 8888 m...% mm: -55 moefloe88fifi> 888 mm...... 8ooe˩ @@ ooe.fl> 8oeSoe-ooe8oe ......oepQ @@ . H.-- .@fi>o 2 @@ oeu88oe>o a...... .8oeoe @... .8m 8oe>E oeoe5oe883 oe&uoe8w...-- @@ oeufioeom @@ p oe5wB 383 85 883% nm 85398 3 .8m :...... oem>% Bmw .o 8ofioe8 8... EUR: 8oe88@ 8o...oeoeoe8......oe...-- .EOE - Q.-- 88mQ8_ 2898 E @@ ...... oe...wfi E8D 882:m8_ oefioeo ...... oeoooeoe oe5v5oeoe8oe oe....oe8m...-- $... oo @... 8Q 8v :wOE / 85 oe...OE-8--oeo ....8oeoew @... .:...m oemfiooe @ @ 806188... oe8:...: m...... - O.-- .=....... 88D . ......" oew 2 m : 8385... 8828--85 ... o u c..... 32... 2 ...... .SB @... ,......fioe ...... 8:55... :s... -m8wq ..:. _.o moeS@8--8 8ooe .83 _ _ 35883 -ooe˩ 3 83 oeoe5woe-... m8...OEQ8... oeoeA - m.-- 80...m8Q8... _ .... oeoe5oe883 8Q8E @@ p mm.8@ . .8m oe-S 8oe fio-oeQ ...OE .oe8oe...om oe852a8oe% m@OEQ@oe 8oe8oefioe8 m88m -m85... oemoe oe8: fio...oeQ .8oeoew 2 33 3388 80 80522 oe...Boeo ....oe8-OE-- . ... u r...... + m....-- oeOE@> 8988 @@ oe8$ oeO - <.-- n=>_ e...... . OE- 8988 fifi Q oe...8oe% 2 @ ...... um oeQ .8oeoefi 8D . .. oe> 8...OEQ8... oefioeo @ oewEURooeoeoe oe5wfi...woe8 . ... -ouoeOE mfioe8oe E 8988 @... .8oe oem%o>8oe um p oew.8@ @@ m 8o...SQ8... ...8D \ oe...coe- :$... 3.38... 35 3--3 oeOEoe:e....OE--...E oe.5oem - N m....SOE .oe> @... oe8... 8383 oe... @@ @o @ 968 80 . 0... moe83m8o m3 83 moemo.--o 5838 85 m8% @oQ um Eoe8E@QMoe m0@m% :...... oe38oeoe8fi 68888 888oe8 ,oeoe 8o5oewoeoeP @@ m@83 moe5 m3 8oe>oew oem......m8 oeoe 8688 852... moe oewoe....oe> @@ oew.8 @@ .... 8988 3 8388 83 8... @... NAO 808 8o @@ oe8: 382888 88% mm...... : .oe8w3o 3 83 m8...--u ...oefi8: mm 80 .oew5 o @ ......oewoe .8398 85 82... 368 8oe8w -38 83m oe8oe8 8383 oe... ...mfi>oeoe oe...Eoeo oefiom m oeooe ...D .88...8m... @@ 8oe...o...oe8 @... ...... @@ EB: oeu-8oe 2 m. 968 88 .... _ 353823 moe... -...oe8 888 8688 88% 8oe...o.ooeoe 853oe8oe8EURw93 moe-- ... @ .8oe:wfiB @@ 338 98 ....oe8m .80OE .m.888 ...oew oe8oe m8...fifiQ moe@ oewoeoewa @@ oe:oe 383 E...... 8ofioe88fi 3 85888 88m 852... 80 8@ .moe5oQoe moe--8oe8 -E@QMoe moe%@u@ ma...... oefimoeoeo@8 oe.8woe8 mm ...8P... @@ 8m...0> m@5 pm@ ... oe88oD oe8oeo8 oe83m8@ .: &... goe8w 8...... 58 oew8moe8@ 8... 88m8m8 @@ 8oeEfioeoo ...: @@ oe8oeo8 oev8oem8 ? n ...... .8a % &8m 8... 58 oeo8moe8@ 8oe 88...OEOE .o 8oeBoeoo @... 8988 85 .8oQ ...:8w :O .moe8oeQoe8 8oe82 -EQ OEoe5oe oe8 ...moe8oeoefio@ 858383 08% @@ ...m8OEfi-oeo 88 38%... 383 m3... 8% 8888 30 .m38oe 8oe8oe8@Moe Noem % m.8oeo @@ 8oe8 -oeaaoew @... .8oQ ...mS8 :oe8 8oe m......fiO--QM 3%... c...... m3Q @@ 8ooe mE .m...oe8 -8ofioefi> m@...80% 8oEoeoefi @@ So m>oeoe 8oe oe=88oe8EUR33oe% m@o8oefimmxoe mm...... 88... OEQ@ : 868 8... 88 ...wo_oqflooeu_ 383 % m.E oeoe 8ooe ...oe8oeo8 OEGE @@ @... @@ 8%... 82988 8v .m8oemEo@OE 8oe835oe 8688 moeQ wmoe... &:oeoe- .--.Q @ m..... & oe...fi \ ...:Qoe>za ............ QN QOE>OEQ:OE - OEOEQ OE=oo 9521 IOOZ 51"... LZ "P ""!519\ '()0'0l '... "b!5 (Hd (IW3J3JU 1? UUHIOOZ VW ...: % .du @... oe@. oe....RdQ o.:%.:eoe 35 .oe%o Ed oe....oe :oe oe3.oQoe. oeofidoeoeQ oe.\ oeoe E goeoefioeQcoe eQ E.......B.OEoeoe oe...% ......oe...c oeoeoe% @@ oeoemoeu. m......oe w. moeoQ....oe @... % oe%ddsd...... @ doe oeoewfid @@ 853... 36 8.88... ... oeoe.... $...wung oeoe. -.oeQxoe . % .:...oe Qc....oe-Q E 3085 ....Ȯ% oeoegoeQ oeoe3.oe.8oe oeoe...cefiw oeoeoe8Q .... oe8...m m@ ?8oe8 @@ fi:mmp @... 8968 8o-fioe>:0 .mo8oeaQMoe oe85% m.88 : .oeoefi @... Q oe5uoe.... 333 oe&poe8w...-- @@ 88moe8...8...-- EOE . .-- .... 8...8oeOE % 8oeB$oeoo 3 825 .8oeoe8...o 80-82... oefioeoOE -8mOE m@.o @@ 8oefi8oD . OE ...fim um ...oe5d2 m8@ oe:oe>E E8D . :...p .80@ o\H @@ mo...w moe 8oe88o moe>...mmoevofioe 3.838 m3... _..._oe AEo _ 6 H 0 ...am " 5 m@& oew8fl:8 8: @ @@88 um mfi>oeoe E @@ .8oe5wfi 3 65888 8OE - fm.-- . ..... @@ o. 8oe8oe58858 Q8oO .oe....8B E @@ oeoeoeoefi> 5 .89... Tm . 8 ......o... . oo ...... @@ .83oe> 8oeooe 8oe % oe...w8.... 8... 8...8oeOE B... 886 -oeoo 2 .m......m 8888 m3 85m .OEO ..Eo @ dm " @ @@ oe8m8> @ .8oe:w8: @@ 338 88 .8oQ m1 2 .m u ...? oe...8o ...? ... oe.8oeoe8 2 6.88 8 m8... .oe@ m88... 88558 $... _8Q 8oeoQ moe-- m8...EOEo-o@Qm m3 80...... 8888 m...% mm: -55 moefloe88fifi> 888 mm...... 8ooe˩ @@ ooe.fl> 8oeSoe-ooe8oe ......oepQ @@ . H.-- .@fi>o 2 @@ oeu88oe>o a...... .8oeoe @... .8m 8oe>E oeoe5oe883 oe&uoe8w...-- @@ oeufioeom @@ p oe5wB 383 85 883% nm 85398 3 .8m :...... oem>% Bmw .o 8ofioe8 8... EUR: 8oe88@ 8o...oeoeoe8......oe...-- .EOE - Q.-- 88mQ8_ 2898 E @@ ...... oe...wfi E8D 882:m8_ oefioeo ...... oeoooeoe oe5v5oeoe8oe oe....oe8m...-- $... oo @... 8Q 8v :wOE / 85 oe...OE-8--oeo ....8oeoew @... .:...m oemfiooe @ @ 806188... oe8:...: m...... - O.-- .=....... 88D . ......" oew 2 m : 8385... 8828--85 ... o u c..... 32... 2 ...... .SB @... ,......fioe ...... 8:55... :s... -m8wq ..:. _.o moeS@8--8 8ooe .83 _ _ 35883 -ooe˩ 3 83 oeoe5woe-... m8...OEQ8... oeoeA - m.-- 80...m8Q8... _ .... oeoe5oe883 8Q8E @@ p mm.8@ . .8m oe-S 8oe fio-oeQ ...OE .oe8oe...om oe852a8oe% m@OEQ@oe 8oe8oefioe8 m88m -m85... oemoe oe8: fio...oeQ .8oeoew 2 33 3388 80 80522 oe...Boeo ....oe8-OE-- . ... u r...... + m....-- oeOE@> 8988 @@ oe8$ oeO - <.-- n=>_ e...... . OE- 8988 fifi Q oe...8oe% 2 @ ...... um oeQ .8oeoefi 8D . .. oe> 8...OEQ8... oefioeo @ oewEURooeoeoe oe5wfi...woe8 . ... -ouoeOE mfioe8oe E 8988 @... .8oe oem%o>8oe um p oew.8@ @@ m 8o...SQ8... ...8D \ oe...coe- :$... 3.38... 35 3--3 oeOEoe:e....OE--...E oe.5oem - N m....SOE .oe> @... oe8... 8383 oe... @@ @o @ 968 80 . 0... moe83m8o m3 83 moemo.--o 5838 85 m8% @oQ um Eoe8E@QMoe m0@m% :...... oe38oeoe8fi 68888 888oe8 ,oeoe 8o5oewoeoeP @@ m@83 moe5 m3 8oe>oew oem......m8 oeoe 8688 852... moe oewoe....oe> @@ oew.8 @@ .... 8988 3 8388 83 8... @... NAO 808 8o @@ oe8: 382888 88% mm...... : .oe8w3o 3 83 m8...--u ...oefi8: mm 80 .oew5 o @ ......oewoe .8398 85 82... 368 8oe8w -38 83m oe8oe8 8383 oe... ...mfi>oeoe oe...Eoeo oefiom m oeooe ...D .88...8m... @@ 8oe...o...oe8 @... ...... @@ EB: oeu-8oe 2 m. 968 88 .... _ 353823 moe... -...oe8 888 8688 88% 8oe...o.ooeoe 853oe8oe8EURw93 moe-- ... @ .8oe:wfiB @@ 338 98 ....oe8m .80OE .m.888 ...oew oe8oe m8...fifiQ moe@ oewoeoewa @@ oe:oe 383 E...... 8ofioe88fi 3 85888 88m 852... 80 8@ .moe5oQoe moe--8oe8 -E@QMoe moe%@u@ ma...... oefimoeoeo@8 oe.8woe8 mm ...8P... @@ 8m...0> m@5 pm@ ... oe88oD oe8oeo8 oe83m8@ .: &... goe8w 8...... 58 oew8moe8@ 8... 88m8m8 @@ 8oeEfioeoo ...: @@ oe8oeo8 oev8oem8 ? n ...... .8a % &8m 8... 58 oeo8moe8@ 8oe 88...OEOE .o 8oeBoeoo @... 8988 85 .8oQ ...:8w :O .moe8oeQoe8 8oe82 -EQ OEoe5oe oe8 ...moe8oeoefio@ 858383 08% @@ ...m8OEfi-oeo 88 38%... 383 m3... 8% 8888 30 .m38oe 8oe8oe8@Moe Noem % m.8oeo @@ 8oe8 -oeaaoew @... .8oQ ...mS8 :oe8 8oe m......fiO--QM 3%... c...... m3Q @@ 8ooe mE .m...oe8 -8ofioefi> m@...80% 8oEoeoefi @@ So m>oeoe 8oe oe=88oe8EUR33oe% m@o8oefimmxoe mm...... 88... OEQ@ : 868 8... 88 ...wo_oqflooeu_ 383 % m.E oeoe 8ooe ...oe8oeo8 OEGE @@ @... @@ 8%... 82988 8v .m8oemEo@OE 8oe835oe 8688 moeQ wmoe... &:oeoe- .--.Q @ m..... & oe...fi \ ...:Qoe>za ............ QN QOE>OEQ:OE - OEOEQ OE=oo 9521 IOOZ 51"... LZ "P ""!519\ '()0'0l '... "b!5 (Hd (IW3J3JU 1? UUHIOOZ VW ...: % .du @... oe@. oe....RdQ o.:%.:eoe 35 .oe%o Ed oe....oe :oe oe3.oQoe. oeofidoeoeQ oe.\ oeoe E goeoefioeQcoe eQ E.......B.OEoeoe oe...% ......oe...c oeoeoe% @@ oeoemoeu. m......oe w. moeoQ....oe @... % oe%ddsd...... @ doe oeoewfid @@ 853... 36 8.88... ... oeoe.... $...wung oeoe. -.oeQxoe . % .:...oe Qc....oe-Q E 3085 ....Ȯ% oeoegoeQ oeoe3.oe.8oe oeoe...cefiw oeoeoe8Q .... oe8...m m@ ?8oe8 @@ fi:mmp @... 8968 8o-fioe>:0 .mo8oeaQMoe oe85% m.88 : .oeoefi @... Q oe5uoe.... 333 oe&poe8w...-- @@ 88moe8...8...-- EOE . .-- .... 8...8oeOE % 8oeB$oeoo 3 825 .8oeoe8...o 80-82... oefioeoOE -8mOE m@.o @@ 8oefi8oD . OE ...fim um ...oe5d2 m8@ oe:oe>E E8D . :...p .80@ o\H @@ mo...w moe 8oe88o moe>...mmoevofioe 3.838 m3... _..._oe AEo _ 6 H 0 ...am " 5 m@& oew8fl:8 8: @ @@88 um mfi>oeoe E @@ .8oe5wfi 3 65888 8OE - fm.-- . ..... @@ o. 8oe8oe58858 Q8oO .oe....8B E @@ oeoeoeoefi> 5 .89... Tm . 8 ......o... . oo ...... @@ .83oe> 8oeooe 8oe % oe...w8.... 8... 8...8oeOE B... 886 -oeoo 2 .m......m 8888 m3 85m .OEO ..Eo @ dm " @ @@ oe8m8> @ .8oe:w8: @@ 338 88 .8oQ m1 2 .m u ...? oe...8o ...? ... oe.8oeoe8 2 6.88 8 m8... .oe@ m88... 88558 $... _8Q 8oeoQ moe-- m8...EOEo-o@Qm m3 80...... 8888 m...% mm: -55 moefloe88fifi> 888 mm...... 8ooe˩ @@ ooe.fl> 8oeSoe-ooe8oe ......oepQ @@ . H.-- .@fi>o 2 @@ oeu88oe>o a...... .8oeoe @... .8m 8oe>E oeoe5oe883 oe&uoe8w...-- @@ oeufioeom @@ p oe5wB 383 85 883% nm 85398 3 .8m :...... oem>% Bmw .o 8ofioe8 8... EUR: 8oe88@ 8o...oeoeoe8......oe...-- .EOE - Q.-- 88mQ8_ 2898 E @@ ...... oe...wfi E8D 882:m8_ oefioeo ...... oeoooeoe oe5v5oeoe8oe oe....oe8m...-- $... oo @... 8Q 8v :wOE / 85 oe...OE-8--oeo ....8oeoew @... .:...m oemfiooe @ @ 806188... oe8:...: m...... - O.-- .=....... 88D . ......" oew 2 m : 8385... 8828--85 ... o u c..... 32... 2 ...... .SB @... ,......fioe ...... 8:55... :s... -m8wq ..:. _.o moeS@8--8 8ooe .83 _ _ 35883 -ooe˩ 3 83 oeoe5woe-... m8...OEQ8... oeoeA - m.-- 80...m8Q8... _ .... oeoe5oe883 8Q8E @@ p mm.8@ . .8m oe-S 8oe fio-oeQ ...OE .oe8oe...om oe852a8oe% m@OEQ@oe 8oe8oefioe8 m88m -m85... oemoe oe8: fio...oeQ .8oeoew 2 33 3388 80 80522 oe...Boeo ....oe8-OE-- . ... u r...... + m....-- oeOE@> 8988 @@ oe8$ oeO - <.-- n=>_ e...... . OE- 8988 fifi Q oe...8oe% 2 @ ...... um oeQ .8oeoefi 8D . .. oe> 8...OEQ8... oefioeo @ oewEURooeoeoe oe5wfi...woe8 . ... -ouoeOE mfioe8oe E 8988 @... .8oe oem%o>8oe um p oew.8@ @@ m 8o...SQ8... ...8D \ oe...coe- :$... 3.38... 35 3--3 oeOEoe:e....OE--...E oe.5oem - N m....SOE .oe> @... oe8... 8383 oe... @@ @o @ 968 80 . 0... moe83m8o m3 83 moemo.--o 5838 85 m8% @oQ um Eoe8E@QMoe m0@m% :...... oe38oeoe8fi 68888 888oe8 ,oeoe 8o5oewoeoeP @@ m@83 moe5 m3 8oe>oew oem......m8 oeoe 8688 852... moe oewoe....oe> @@ oew.8 @@ .... 8988 3 8388 83 8... @... NAO 808 8o @@ oe8: 382888 88% mm...... : .oe8w3o 3 83 m8...--u ...oefi8: mm 80 .oew5 o @ ......oewoe .8398 85 82... 368 8oe8w -38 83m oe8oe8 8383 oe... ...mfi>oeoe oe...Eoeo oefiom m oeooe ...D .88...8m... @@ 8oe...o...oe8 @... ...... @@ EB: oeu-8oe 2 m. 968 88 .... _ 353823 moe... -...oe8 888 8688 88% 8oe...o.ooeoe 853oe8oe8EURw93 moe-- ... @ .8oe:wfiB @@ 338 98 ....oe8m .80OE .m.888 ...oew oe8oe m8...fifiQ moe@ oewoeoewa @@ oe:oe 383 E...... 8ofioe88fi 3 85888 88m 852... 80 8@ .moe5oQoe moe--8oe8 -E@QMoe moe%@u@ ma...... oefimoeoeo@8 oe.8woe8 mm ...8P... @@ 8m...0> m@5 pm@ ... oe88oD oe8oeo8 oe83m8@ .: &... goe8w 8...... 58 oew8moe8@ 8... 88m8m8 @@ 8oeEfioeoo ...: @@ oe8oeo8 oev8oem8 ? n ...... .8a % &8m 8... 58 oeo8moe8@ 8oe 88...OEOE .o 8oeBoeoo @... 8988 85 .8oQ ...:8w :O .moe8oeQoe8 8oe82 -EQ OEoe5oe oe8 ...moe8oeoefio@ 858383 08% @@ ...m8OEfi-oeo 88 38%... 383 m3... 8% 8888 30 .m38oe 8oe8oe8@Moe Noem % m.8oeo @@ 8oe8 -oeaaoew @... .8oQ ...mS8 :oe8 8oe m......fiO--QM 3%... c...... m3Q @@ 8ooe mE .m...oe8 -8ofioefi> m@...80% 8oEoeoefi @@ So m>oeoe 8oe oe=88oe8EUR33oe% m@o8oefimmxoe mm...... 88... OEQ@ : 868 8... 88 ...wo_oqflooeu_ 383 % m.E oeoe 8ooe ...oe8oeo8 OEGE @@ @... @@ 8%... 82988 8v .m8oemEo@OE 8oe835oe 8688 moeQ wmoe... &:oeoe- .--.Q @ m..... & oe...fi \ ...:Qoe>za ............ QN QOE>OEQ:OE - OEOEQ OE=oo 9521 IOOZ 51"... LZ "P ""!519\ '()0'0l '... "b!5 (Hd (IW3J3JU 1? UUHIOOZ VW ... %m& oe...oefifi oe:oe-oe ACS$:V & .%oe S oeoeofi : ... m.oe--> moe:oe:v .o .< @ m.oem@:oe oewoeoQ@5oe pm mfi>o oe... @@ @ .oe5m: @@ .m....: A .... .Aw.wvm.... " A%\V. .a 98358 ...EoG mm oe8moe oeEEQNoe.m oeoqoesvm. oeE@S @@ moe...boe5fl...oe oefioOEoefio- NSoe @@ fi5o ::.w oefifioe%ofi .oe> E 25 oe:oea9fi :O o .:...c .......s ... A 3.5 rfi . ....oea .@ oe:oemfi$ oe...oeoE am .8 oeoemBmfl% % Q a: m...... .....oeo--D . ...s oe:E:> oe:-SboeOE oe...w:... @@ fioEOE- E -$QfioD .m....: @@NOE oeu:oe:--...w. ...... www.--96...-- 3... :o...oem3-- - m.:-- ..oeoew sw flo...oep :oe @ n & :oe oeoe...E -moe oe...o.-- @@ fioOEoe.oeNoe...-- flfio .m.<.E... fiooeoe5& E Moe :OE OE.<.OE... .mfi>o @@ ...vqoo_oe:v ...oQ :: a...... oe5US@QOEOEE QE @... ....oeo--D OE.<....E 37... ...l . ....T l . ... l @ ik... uOEoeoe>x$ ......HnOE S...-..OEW --Y oefi....om 2 25m ......S-Som QE...o sw oe......5QE.-- oeHEoe EUR.<....E .fi5m@p @... oeEEoo @@ Q u & :oe 983800 oe5QEOE . .$QEoD . @ . 3% @@ .OE..--oeEED .OEomQ mmm & oe :o_oeoe oeoewoea9& oeoe oem oew: @@ oe: -ooe--m QE 5. $$$an oe@5QEOE.... A A..... && M .%oe QM 89... :O .oeoe-$>fi mQoeoe :oe oeoewoeam m...... moe>OEmoe-OEP moefifi oeoe......fio 55EUR 3... Gooeo&oeasm . pm m>oe...... ... @@ oe5dfioo--oe5 ...oQ ns a...... oeoefi5oe... 355 28 .8:02 $.<....E .mfi3Moe--.... _ + Sm 55m oeoe oe@fio.-- .oQ oe8E @@ ˩woeo.fi Am.<.H= . N v & v 3 & moeoeooefl% ...EQ :: :oe oefio oefioeo @@ oe:.OEboe$ 9930 S...... oeMoe--QSooe oe...QEN.... $$$--98 ...6 a8woemP--a ... mfim now ....oeum.fi .wfi>oe...... 3 m9...@ mflENoeOE @@ Sm oea oe.5 -Eofi :5 55m w oe:QOEoeEo--oe oe...o...... ......QOE% oe.mfi0o :O : .<.E... >o-NE oe:v...awfl.oefiofiuw noe-- :@ 15--oeO - EUR.:-- doOEEoeQOE 3 @ .... oewOEoe...oev @... oew:woe: mo.... 25 oe:oemmoe.... flo ..._oe .oE ms oec:afioe :oe E...OEEOE @@ ooe8 3 & 89... flo ...m.oe .En... ..-...M " EUR .M .3...EOEF " @ ...8EM _ E% .%E.... % 852... -...E% 23 pm... ...g @@ oewoe...ww :: oefioe: .ofi ... .oelfi-NoeOE A . _| H N.\. @@ 8 -l  | ... N . | N %. | w m......fio .oeoe> @... oQ m...... ....m @@Q oeoeofi oe:Ea oefio.... ... oe:OE o 3... 98388 355 -QEoeD .....oeoeE 35% 95 So oeo @ .$mE a:.sv oe:3 .oe:oeafifi oeufioe0o oe:oe.w % oeo-ooe oe::% 5%... u......@ :w8 oeU .< oe% .oe5wfi2 @@ oe:EP: -ofioE oe>...oemQ oedoe- oe oefi: ...... oe=EOE flo.-- oe5d oeSoeQ8 ....oefloefi SOE a: Q ...m. 355 oeoeoe.5oe 5 @@ oe38oeoefloe...... .m .oemhom pm @fi>o mA .moedw- & m oe-...u.oefi 833 3.5.8 @... oe...c oe...OE. @ oeOEQ 36 &.oe E 838 35... oe. :O oe::eoe... -oe8o ...:5 :cOEdR :cOESoeR - N oe....B .m oeEEmQS um oe::oefi-afioe%... 3 MS 359... m@@ a.a moeoeoe...ooefi m3 ....3 -...oSQMOE ..o oefioeo m. @...oeoe ?... .=m oe::oefi QE 3 oeE@ mm @.O.E Al.ln . QR. OE. mOE>SUWOEQ00 mH5OE--OE> N.DOE. OEH...--QOE OEUQOE...--OESQ OE-- HOEOEOQ .---Dfi QQOEESOEM -oeqoo pm oe: 9o au 50 ma. moeoeoe...omfi moe 3Noe F:v ....oeflo--Z OE.O.E .oe:o% oeQ au w 233... GPS...... .. oeoeSfioe oe...@ .. fiofioezoeamoe._ .OEE. @.D.E ...... @@ ...5 -N J... ... & .... @ oe. fiofi...E G...... =\ oeofioe5 -m.OE 2 @ m>o 2 m5...@ oe:oeoeOE 9o :...... A..... ...=oe QoOEoeoeMoe.-- .EOE @ U.: T- \ - D....-- .wfi>oe...... @@ moe -o.& oeoe@ofi ME... oe...oQoeoeoo m@.P m@ofi5d@ moeO . o @@ @ ... oew:oea... { oe:...Ba oeofioe5m oefi5% fl floq : .: ....oeBfloe.... @@ flo...fi qoe @ oefi...xoe :O .mfi>oe E m9... ...WOE m>:a@ moecmolOE-oez @@ oeufioe5m @@ moeE...oem... m.--> m3... @ ...5m 2 @ @@ fiofi... qoe NOEoe:--umw :OE - m.= ...... -N n a s...... @ n & Goe ....oea E a:% oeofioeoe@-. 2 .En... moewmo9fi m...E ...oe mE...BQ8 moe... ooe moe=oe:OE - <.= ...oeso E @@ . oe....:v oewE5oe. GO . @ n & @@ o n & oe... moe... ooe> oeEoe>fiooemoen m5fi-˩o mfi-OEQ moe5323@8 ?:th x:oew @@ fio5 -Eoooeoe.... .:...Q oem35oeflooe um @ p5oe5fio-- @@ @@ a oexoe% oeoeoeQ oeS...m @fi>OEo ...D oeoeoe& 35% 3.38...-- oe5 oeoe--P-- oeoe... - oe.. .oe...oeoe oe .Sm oe.figu oetoe ... .....u.oe &... .....oeQ ...oe-oeoe oe... oe...cow oe...ooeoeoe 35 m oe.oeeoe ...DOOE>IQ ... %m& oe...oefifi oe:oe-oe ACS$:V & .%oe S oeoeofi : ... m.oe--> moe:oe:v .o .< @ m.oem@:oe oewoeoQ@5oe pm mfi>o oe... @@ @ .oe5m: @@ .m....: A .... .Aw.wvm.... " A%\V. .a 98358 ...EoG mm oe8moe oeEEQNoe.m oeoqoesvm. oeE@S @@ moe...boe5fl...oe oefioOEoefio- NSoe @@ fi5o ::.w oefifioe%ofi .oe> E 25 oe:oea9fi :O o .:...c .......s ... A 3.5 rfi . ....oea .@ oe:oemfi$ oe...oeoE am .8 oeoemBmfl% % Q a: m...... .....oeo--D . ...s oe:E:> oe:-SboeOE oe...w:... @@ fioEOE- E -$QfioD .m....: @@NOE oeu:oe:--...w. ...... www.--96...-- 3... :o...oem3-- - m.:-- ..oeoew sw flo...oep :oe @ n & :oe oeoe...E -moe oe...o.-- @@ fioOEoe.oeNoe...-- flfio .m.<.E... fiooeoe5& E Moe :OE OE.<.OE... .mfi>o @@ ...vqoo_oe:v ...oQ :: a...... oe5US@QOEOEE QE @... ....oeo--D OE.<....E 37... ...l . ....T l . ... l @ ik... uOEoeoe>x$ ......HnOE S...-..OEW --Y oefi....om 2 25m ......S-Som QE...o sw oe......5QE.-- oeHEoe EUR.<....E .fi5m@p @... oeEEoo @@ Q u & :oe 983800 oe5QEOE . .$QEoD . @ . 3% @@ .OE..--oeEED .OEomQ mmm & oe :o_oeoe oeoewoea9& oeoe oem oew: @@ oe: -ooe--m QE 5. $$$an oe@5QEOE.... A A..... && M .%oe QM 89... :O .oeoe-$>fi mQoeoe :oe oeoewoeam m...... moe>OEmoe-OEP moefifi oeoe......fio 55EUR 3... Gooeo&oeasm . pm m>oe...... ... @@ oe5dfioo--oe5 ...oQ ns a...... oeoefi5oe... 355 28 .8:02 $.<....E .mfi3Moe--.... _ + Sm 55m oeoe oe@fio.-- .oQ oe8E @@ ˩woeo.fi Am.<.H= . N v & v 3 & moeoeooefl% ...EQ :: :oe oefio oefioeo @@ oe:.OEboe$ 9930 S...... oeMoe--QSooe oe...QEN.... $$$--98 ...6 a8woemP--a ... mfim now ....oeum.fi .wfi>oe...... 3 m9...@ mflENoeOE @@ Sm oea oe.5 -Eofi :5 55m w oe:QOEoeEo--oe oe...o...... ......QOE% oe.mfi0o :O : .<.E... >o-NE oe:v...awfl.oefiofiuw noe-- :@ 15--oeO - EUR.:-- doOEEoeQOE 3 @ .... oewOEoe...oev @... oew:woe: mo.... 25 oe:oemmoe.... flo ..._oe .oE ms oec:afioe :oe E...OEEOE @@ ooe8 3 & 89... flo ...m.oe .En... ..-...M " EUR .M .3...EOEF " @ ...8EM _ E% .%E.... % 852... -...E% 23 pm... ...g @@ oewoe...ww :: oefioe: .ofi ... .oelfi-NoeOE A . _| H N.\. @@ 8 -l  | ... N . | N %. | w m......fio .oeoe> @... oQ m...... ....m @@Q oeoeofi oe:Ea oefio.... ... oe:OE o 3... 98388 355 -QEoeD .....oeoeE 35% 95 So oeo @ .$mE a:.sv oe:3 .oe:oeafifi oeufioe0o oe:oe.w % oeo-ooe oe::% 5%... u......@ :w8 oeU .< oe% .oe5wfi2 @@ oe:EP: -ofioE oe>...oemQ oedoe- oe oefi: ...... oe=EOE flo.-- oe5d oeSoeQ8 ....oefloefi SOE a: Q ...m. 355 oeoeoe.5oe 5 @@ oe38oeoefloe...... .m .oemhom pm @fi>o mA .moedw- & m oe-...u.oefi 833 3.5.8 @... oe...c oe...OE. @ oeOEQ 36 &.oe E 838 35... oe. :O oe::eoe... -oe8o ...:5 :cOEdR :cOESoeR - N oe....B .m oeEEmQS um oe::oefi-afioe%... 3 MS 359... m@@ a.a moeoeoe...ooefi m3 ....3 -...oSQMOE ..o oefioeo m. @...oeoe ?... .=m oe::oefi QE 3 oeE@ mm @.O.E Al.ln . QR. OE. mOE>SUWOEQ00 mH5OE--OE> N.DOE. OEH...--QOE OEUQOE...--OESQ OE-- HOEOEOQ .---Dfi QQOEESOEM -oeqoo pm oe: 9o au 50 ma. moeoeoe...omfi moe 3Noe F:v ....oeflo--Z OE.O.E .oe:o% oeQ au w 233... GPS...... .. oeoeSfioe oe...@ .. fiofioezoeamoe._ .OEE. @.D.E ...... @@ ...5 -N J... ... & .... @ oe. fiofi...E G...... =\ oeofioe5 -m.OE 2 @ m>o 2 m5...@ oe:oeoeOE 9o :...... A..... ...=oe QoOEoeoeMoe.-- .EOE @ U.: T- \ - D....-- .wfi>oe...... @@ moe -o.& oeoe@ofi ME... oe...oQoeoeoo m@.P m@ofi5d@ moeO . o @@ @ ... oew:oea... { oe:...Ba oeofioe5m oefi5% fl floq : .: ....oeBfloe.... @@ flo...fi qoe @ oefi...xoe :O .mfi>oe E m9... ...WOE m>:a@ moecmolOE-oez @@ oeufioe5m @@ moeE...oem... m.--> m3... @ ...5m 2 @ @@ fiofi... qoe NOEoe:--umw :OE - m.= ...... -N n a s...... @ n & Goe ....oea E a:% oeofioeoe@-. 2 .En... moewmo9fi m...E ...oe mE...BQ8 moe... ooe moe=oe:OE - <.= ...oeso E @@ . oe....:v oewE5oe. GO . @ n & @@ o n & oe... moe... ooe> oeEoe>fiooemoen m5fi-˩o mfi-OEQ moe5323@8 ?:th x:oew @@ fio5 -Eoooeoe.... .:...Q oem35oeflooe um @ p5oe5fio-- @@ @@ a oexoe% oeoeoeQ oeS...m @fi>OEo ...D oeoeoe& 35% 3.38...-- oe5 oeoe--P-- oeoe... - oe.. .oe...oeoe oe .Sm oe.figu oetoe ... .....u.oe &... .....oeQ ...oe-oeoe oe... oe...cow oe...ooeoeoe 35 m oe.oeeoe ...DOOE>IQ % oemoeu oe_ oe5v oeooefiooe... @@ . FN ...oe__oeo @@ oeq_m_o> oeSoe:8 oe....oeoe @ _:oeswqo_ oe_ mQEB oe_... oe__oeoe_ q_oeoeo a: oew:oem .oewoemoen oeo :D .oeoe5oefifi oe_o..._ @@ oeomQ _ oe>oew oefioe.... m@ os oem.˩ oe:5 .m < + FN @. & .. FN @@ oeoefiou oeoeoeoefi> @ oe__oe> @ .oesv_ooe_w _:3oeq@oe ms% oe_..._oe..._ @ moefi__ moefioeofi@fi moe_... oeS -oem_oe _oe_o_oo @@ oefioefloea _5_... .oeoe:_..._ooe_oe-omoe_m oewsv_fioe_oeo moe_... oeoe___us :o oe ...6o < .oe>8 oe_ oe_v .oe:.w: oe_ oeEoe3 :oS qoe oeufiflowoe_ _ oeE -oeoeEoeaxoe oeoo Go oe__ooe:___ oe @ .m oe....mmoeooefi ao_m_ooe _ :. @. ___ ._>OEQ _ mfi oe...oBm oe5QOEOEEo oe_w_oefim..._ @@ oe3oem. oeufifiow... floe mm_ oe_ .m oeoeoQoe.... _>oeo oe_ @@ %.... q__omw @@ m@fi3 : qo_uoeq_fi_oe_v __ @@ oen__om__ @@ Hm...--mOEOEHH Em.OE@H AH @m>O fl-- @@ HnOmOENOE--Q OEmv OEQEQ . Q.HHH .oe_o__oe_> oe_ maoe_... oe__oe_o@ flo _m ..._ @@ oewoe_w@_ :_... fio_m_o@_m oe_ @@ .oe -noe.....w @@ oe..._ oe__=@_... fim_ ..m ..._oe & . Q< oe:oe oe_o_E_m flo_..._oe_oe_ ...: oeufifl0oe @@ fio_p__:_oo oe_ @@ oe__:_...m .& VV _Q<_ oeoeo%oe flo .....oe FN: @ " Q< oeoeoQ flo ... FN _:oe_oe> oeqs..._... q_m_o> m @ .oeoeflooemOEoefi@ flo5oe.OEfi8 s...... @__>oeQ oe_ >oefloo @@ SQ _sv N oeuBoe% _ .oe Q< oeufl33 oe_ EBmoe ...... oeoo QC 3 m... N\RBb N AoebV __o>oe .oQ oe.fi...-m -poeoe oeoefio$.... mo__swmcoo :oe oefi>oeoe _ _oeooe_n_ .oQ @oe ...o@ __- FN m.oe> 3:93 93% & oe_o._... _:oeswqo_ oe:: ...Eoeoe _oeoeoe_ @@ .oewfiflo @ .oe:wqo_ @ ...oeEoeo8oe _oemoe_ mo.ooe oe:: oe_> ...oeofioe5m _ oe@ofi flo __om .oexOE oeofioe5m @ @ $.:on do __om ... oeoefio$.... :S.w...S :oe oe:_...__ -mfiEouoeOE @fi>o _ _oeooe_a @@ oeoe.oeE ...oew @ % __...sv oe:oefioe.... GO @.O.___ A.. D __:o__o 3... @ __ -oesw oe_... .oe :_... oe:wo_mqw..._ _moe ...> oe_ @@ oe5d5oemoe .oew:w oe__oe: % . AbV oe:v oeEm 95%: E oeoeoe@. bv oe:d_ooe_oe w:oe oe_ @@ oe__oe_oafioe..._ 95938 _ ...oeofiflooe... 3... 9:53... -.......OE oe_ @@ moeq_m_o> oeoeoqoesvw.OE oeoe ...... _oemoe_ oeoe :o..._ _oe _ .. @ _m 25 ....oefio EUR A__s_o ..oemQES oe_ mflfi oeq_non _ mfl oemv_o3m oe_w_oeqm..._ @@ oe:oemfi$ oe::?E oe_ oe...._s_...@_v mm 3 ....__:o -__o oe_ mfi... oe_:o__o oe.S :_V _OE_..._ oeMoefifiou :oEoe: m...... .OEEQNOE @ L ...- |n... ...... o ... oefi flo uoe ......om _oe_u_owsn_oe oefi_m@_ .:oe oeooe_m oeoe GO . OEVmooooe " oe oeoEoooe$ oeu._ @@ ..._oe oeEw mo......oe5d @@ oe_oem_..._ :o_oeqoeu @@ 8.58 mm: .d @ucoefi__oe oe__@m Q __S_o :s 09% moe_mo_oe:oe oeoeo._ m@5 @@ oe...Eoeoe -...w oesv_qwoefioooe_m mfi>oe...... ...: ...oeonoeqom@_ @@ o_Q :s...w oewoeq_m_o> =< _oe.O.___ .QoOEoefifioqmw oefioeo ....oeOEBmE. ._>oeo _ oe_... .. oeoeoeoeflfi .. oe3oe...oe oe>50m oe & @ Q .OE .oe__ -5o_oen_ m_o..._ oe_o oe......oefi a...... \< @@ qo__oaof_ a...... AbV @@ oe.__oe._ .898D 3 ..m _o__QNoe mm Il." n A DV 398... oe_ mE...m oe_>_ . \< :oe oe oeOE...... :oe _:oeq_fioqu oe_ o>OE... :oe AbV @@ oewuo.&@ fio_mmoe_n_xoe..._ $:qu ?. . ( VV _\<_ oeoeo...fioe Go @@ :\|\ " \< oeoeoQ GO . : @@ oea_m_o> \ oeufioe5@m. .oe_... 355583 298 95 095... oemfioMoe ..._oeoe @>o @@ _N.O.___ . OE. Qooeoe5 .oe_ @. moefi50nfii =\ moeufioe5 -@_._ xsoe ....oeQEoO .ESEOEE :: .:...a moeoeoeQ AbV _>OEQ oe_ @@ oe_m_oeqm._ moe__oe:d -oeoe_ .oQ ...oeofiflooe @@ moeufioe5 mm...--__... .moeofioe5oe oeoe_ ED_ __.D.___ OEO.NOOE@H .--v m0mn-- m@m-- AHOE HHOHOE | D....--......--......--... .Q._ :oe _QOE@@ ...? oeofimmˮ @@ mQE soe ......p ....oeQEoO .oefloeflfioeQ _oe_..._ooesm_m oeE_w@_ oe_ oe.%Eoefioe .oQ oe__mmmoeumq oem.˩ .mfi>o _ @@ @ oe_w_oeqm :oe =o___oxoe% m@Eoe :_... _5oe_oe_w oe_... oe__..._o..._ oeoem ,fimoe5 oe_ @@ oe.%m .o n _ oe.fi..._... _ oe_... ....BQ @ m>oe...... oe_ oe__oe_om HHO _oe.m.___ .oe_o_oe_> oefioe2 oefi_woe_ m...... En ...._oe> oeofioe 3m@.... Go__oe_ oefioeo 28 oe....fioefiwoe :O ...... oe>8 oe_ @@ m_oeoe : __Amv= bv m_oe oe__ no__oe_ oe__oe:_... .5m Qo_...__=oQ oefioefi _ oeoew :m_ C.... m_. ___ ...oeoeofi oe_Eo._ ...... oeoeQmfi oeEB ...OEoe m>oe _ =\ oe.&o oeufioe5 -w.OE ...: @ mow _oe_...__omsq_m oefi_w@_ qoe .. ... fio_fi__oe._ .5OEBmE. .oemOEm> pm v.m.___ floBoeoe5d oe_ @. Eoe @@ .m fio____oo _ oesvoe_ oeowQ 95 .3m A...MV ...QQE .oe_oe> mm ....oeoo m>o oe_ mS...@ @ wEOE @@ .oe...6oe> oe_ _oe...__o__n_xm_ OE.m.___ .oefloefia oefi_w@_ a...... 2998: oeufioeofi moe oem__oe_om oe oe__oe...:doe_ . m. oeu.5oe 3... ...6 @ .oestS @@ ......Eo _ $... 238 ......EQOEoeEo -ooe_m oe_.w_oeqw._ @@ AbV oeOEoeQEB oefi:oe%ofi oe_ @ p...... @ ... OE . on.N . ooe ... oe @@ ao__oqo._ G...... ....$oO .. mfi>oe...... oe_ mqoew A _SV oe:QOEoeEoOE oe....oeflw% oesd_fis_o> mfioefioe _ oeoeoem. ......fioEQ oe__oes_... .oe@@o@. :o_..._moesd oe_ @ oe__n_oe . .m fio___wfloo oe_ @@ oefifioew:oeaoewfi oew..m-oe... _oe_wfimw mo oe_ mfiD OE.m_.___ . KN " @ ..oQ A _SSV @@ A 3......3v oeqo__oao._ moe_... oeoe..._o_oe_w moe_ o. .m__o__E ...oew moe_ .oe ...oefimafi_sfi_m .Esfi_q_fi :: oeoeoe -m. A 3...Sv oe:_... .oQ Q... fi:P 3 .3m ...EQ no_p__oo ...S ___noe..._m_ EUR.m.___ . A CSS SV oe:vfioe:woefi oe_w_oeqoe..._... oe:v -_E:_o> mfioefioe _ @@ oe:oeaE$ ...GQE oe_ .oQ oeEwfi @@ @moeo.fl $. @. ___ .oe.O.__ :oe ::oeo __sm@_ :oe .OEQEoO S @@ moe>_o@quo oe_5oe_oe> x:oew m....oe oeufioe% oe_ :qu ...... E--dmoe ...DOOE>IQ 9Zl IOUZ 519... LZ "P UO!SJ9A '()()'()l'8l 9"b!5'{qd (lW--'J!l '? "0811002 VW % oemoeu oe_ oe5v oeooefiooe... @@ . FN ...oe__oeo @@ oeq_m_o> oeSoe:8 oe....oeoe @ _:oeswqo_ oe_ mQEB oe_... oe__oeoe_ q_oeoeo a: oew:oem .oewoemoen oeo :D .oeoe5oefifi oe_o..._ @@ oeomQ _ oe>oew oefioe.... m@ os oem.˩ oe:5 .m < + FN @. & .. FN @@ oeoefiou oeoeoeoefi> @ oe__oe> @ .oesv_ooe_w _:3oeq@oe ms% oe_..._oe..._ @ moefi__ moefioeofi@fi moe_... oeS -oem_oe _oe_o_oo @@ oefioefloea _5_... .oeoe:_..._ooe_oe-omoe_m oewsv_fioe_oeo moe_... oeoe___us :o oe ...6o < .oe>8 oe_ oe_v .oe:.w: oe_ oeEoe3 :oS qoe oeufiflowoe_ _ oeE -oeoeEoeaxoe oeoo Go oe__ooe:___ oe @ .m oe....mmoeooefi ao_m_ooe _ :. @. ___ ._>OEQ _ mfi oe...oBm oe5QOEOEEo oe_w_oefim..._ @@ oe3oem. oeufifiow... floe mm_ oe_ .m oeoeoQoe.... _>oeo oe_ @@ %.... q__omw @@ m@fi3 : qo_uoeq_fi_oe_v __ @@ oen__om__ @@ Hm...--mOEOEHH Em.OE@H AH @m>O fl-- @@ HnOmOENOE--Q OEmv OEQEQ . Q.HHH .oe_o__oe_> oe_ maoe_... oe__oe_o@ flo _m ..._ @@ oewoe_w@_ :_... fio_m_o@_m oe_ @@ .oe -noe.....w @@ oe..._ oe__=@_... fim_ ..m ..._oe & . Q< oe:oe oe_o_E_m flo_..._oe_oe_ ...: oeufifl0oe @@ fio_p__:_oo oe_ @@ oe__:_...m .& VV _Q<_ oeoeo%oe flo .....oe FN: @ " Q< oeoeoQ flo ... FN _:oe_oe> oeqs..._... q_m_o> m @ .oeoeflooemOEoefi@ flo5oe.OEfi8 s...... @__>oeQ oe_ >oefloo @@ SQ _sv N oeuBoe% _ .oe Q< oeufl33 oe_ EBmoe ...... oeoo QC 3 m... N\RBb N AoebV __o>oe .oQ oe.fi...-m -poeoe oeoefio$.... mo__swmcoo :oe oefi>oeoe _ _oeooe_n_ .oQ @oe ...o@ __- FN m.oe> 3:93 93% & oe_o._... _:oeswqo_ oe:: ...Eoeoe _oeoeoe_ @@ .oewfiflo @ .oe:wqo_ @ ...oeEoeo8oe _oemoe_ mo.ooe oe:: oe_> ...oeofioe5m _ oe@ofi flo __om .oexOE oeofioe5m @ @ $.:on do __om ... oeoefio$.... :S.w...S :oe oe:_...__ -mfiEouoeOE @fi>o _ _oeooe_a @@ oeoe.oeE ...oew @ % __...sv oe:oefioe.... GO @.O.___ A.. D __:o__o 3... @ __ -oesw oe_... .oe :_... oe:wo_mqw..._ _moe ...> oe_ @@ oe5d5oemoe .oew:w oe__oe: % . AbV oe:v oeEm 95%: E oeoeoe@. bv oe:d_ooe_oe w:oe oe_ @@ oe__oe_oafioe..._ 95938 _ ...oeofiflooe... 3... 9:53... -.......OE oe_ @@ moeq_m_o> oeoeoqoesvw.OE oeoe ...... _oemoe_ oeoe :o..._ _oe _ .. @ _m 25 ....oefio EUR A__s_o ..oemQES oe_ mflfi oeq_non _ mfl oemv_o3m oe_w_oeqm..._ @@ oe:oemfi$ oe::?E oe_ oe...._s_...@_v mm 3 ....__:o -__o oe_ mfi... oe_:o__o oe.S :_V _OE_..._ oeMoefifiou :oEoe: m...... .OEEQNOE @ L ...- |n... ...... o ... oefi flo uoe ......om _oe_u_owsn_oe oefi_m@_ .:oe oeooe_m oeoe GO . OEVmooooe " oe oeoEoooe$ oeu._ @@ ..._oe oeEw mo......oe5d @@ oe_oem_..._ :o_oeqoeu @@ 8.58 mm: .d @ucoefi__oe oe__@m Q __S_o :s 09% moe_mo_oe:oe oeoeo._ m@5 @@ oe...Eoeoe -...w oesv_qwoefioooe_m mfi>oe...... ...: ...oeonoeqom@_ @@ o_Q :s...w oewoeq_m_o> =< _oe.O.___ .QoOEoefifioqmw oefioeo ....oeOEBmE. ._>oeo _ oe_... .. oeoeoeoeflfi .. oe3oe...oe oe>50m oe & @ Q .OE .oe__ -5o_oen_ m_o..._ oe_o oe......oefi a...... \< @@ qo__oaof_ a...... AbV @@ oe.__oe._ .898D 3 ..m _o__QNoe mm Il." n A DV 398... oe_ mE...m oe_>_ . \< :oe oe oeOE...... :oe _:oeq_fioqu oe_ o>OE... :oe AbV @@ oewuo.&@ fio_mmoe_n_xoe..._ $:qu ?. . ( VV _\<_ oeoeo...fioe Go @@ :\|\ " \< oeoeoQ GO . : @@ oea_m_o> \ oeufioe5@m. .oe_... 355583 298 95 095... oemfioMoe ..._oeoe @>o @@ _N.O.___ . OE. Qooeoe5 .oe_ @. moefi50nfii =\ moeufioe5 -@_._ xsoe ....oeQEoO .ESEOEE :: .:...a moeoeoeQ AbV _>OEQ oe_ @@ oe_m_oeqm._ moe__oe:d -oeoe_ .oQ ...oeofiflooe @@ moeufioe5 mm...--__... .moeofioe5oe oeoe_ ED_ __.D.___ OEO.NOOE@H .--v m0mn-- m@m-- AHOE HHOHOE | D....--......--......--... .Q._ :oe _QOE@@ ...? oeofimmˮ @@ mQE soe ......p ....oeQEoO .oefloeflfioeQ _oe_..._ooesm_m oeE_w@_ oe_ oe.%Eoefioe .oQ oe__mmmoeumq oem.˩ .mfi>o _ @@ @ oe_w_oeqm :oe =o___oxoe% m@Eoe :_... _5oe_oe_w oe_... oe__..._o..._ oeoem ,fimoe5 oe_ @@ oe.%m .o n _ oe.fi..._... _ oe_... ....BQ @ m>oe...... oe_ oe__oe_om HHO _oe.m.___ .oe_o_oe_> oefioe2 oefi_woe_ m...... En ...._oe> oeofioe 3m@.... Go__oe_ oefioeo 28 oe....fioefiwoe :O ...... oe>8 oe_ @@ m_oeoe : __Amv= bv m_oe oe__ no__oe_ oe__oe:_... .5m Qo_...__=oQ oefioefi _ oeoew :m_ C.... m_. ___ ...oeoeofi oe_Eo._ ...... oeoeQmfi oeEB ...OEoe m>oe _ =\ oe.&o oeufioe5 -w.OE ...: @ mow _oe_...__omsq_m oefi_w@_ qoe .. ... fio_fi__oe._ .5OEBmE. .oemOEm> pm v.m.___ floBoeoe5d oe_ @. Eoe @@ .m fio____oo _ oesvoe_ oeowQ 95 .3m A...MV ...QQE .oe_oe> mm ....oeoo m>o oe_ mS...@ @ wEOE @@ .oe...6oe> oe_ _oe...__o__n_xm_ OE.m.___ .oefloefia oefi_w@_ a...... 2998: oeufioeofi moe oem__oe_om oe oe__oe...:doe_ . m. oeu.5oe 3... ...6 @ .oestS @@ ......Eo _ $... 238 ......EQOEoeEo -ooe_m oe_.w_oeqw._ @@ AbV oeOEoeQEB oefi:oe%ofi oe_ @ p...... @ ... OE . on.N . ooe ... oe @@ ao__oqo._ G...... ....$oO .. mfi>oe...... oe_ mqoew A _SV oe:QOEoeEoOE oe....oeflw% oesd_fis_o> mfioefioe _ oeoeoem. ......fioEQ oe__oes_... .oe@@o@. :o_..._moesd oe_ @ oe__n_oe . .m fio___wfloo oe_ @@ oefifioew:oeaoewfi oew..m-oe... _oe_wfimw mo oe_ mfiD OE.m_.___ . KN " @ ..oQ A _SSV @@ A 3......3v oeqo__oao._ moe_... oeoe..._o_oe_w moe_ o. .m__o__E ...oew moe_ .oe ...oefimafi_sfi_m .Esfi_q_fi :: oeoeoe -m. A 3...Sv oe:_... .oQ Q... fi:P 3 .3m ...EQ no_p__oo ...S ___noe..._m_ EUR.m.___ . A CSS SV oe:vfioe:woefi oe_w_oeqoe..._... oe:v -_E:_o> mfioefioe _ @@ oe:oeaE$ ...GQE oe_ .oQ oeEwfi @@ @moeo.fl $. @. ___ .oe.O.__ :oe ::oeo __sm@_ :oe .OEQEoO S @@ moe>_o@quo oe_5oe_oe> x:oew m....oe oeufioe% oe_ :qu ...... E--dmoe ...DOOE>IQ 9Zl IOUZ 519... LZ "P UO!SJ9A '()()'()l'8l 9"b!5'{qd (lW--'J!l '? "0811002 VW m% mama -:2 93 @ oevflfiooe... :oe @@oQ 3328 um 338 A .E...S ms...w m@ 5oea @ m3m% ... waa ...o " % 28 23 ...m.PE mm...... 32... mmoefloe @ oe mfi>oeoe oeoeD ..OEm :oe8 :: poe503 @ oe.::m ...oem mfi>oeoe oe:: m mEBoe oeoe ...% oeufloeoe oe... mo mEoev msg... 95 oefiofi : -.SO @@ oe&o...ofifloeoe& @@ fimfl @ oemoeoe... oe..oe oe:oe% oe:: .oeQPOE :oe...:v oeD-OE ...oe  ...> fia oe5d...fifi.oooe--m V. 3253 .@98 www oeoemfi... oeEQU ...s oeQoe m@QQO-->@fi o QQ @@ oeoeQ5o m.mS .oefioefi-oefi @ _ -o> fiofiooeE .oe oeoefi PEE-->... @ -oeflw...fioe ...oeoe>fiofl oe .:oeP QOE< EEme @@ e......sfiBoe n /o .oeoeD OEOEOE -- m....B ...... OE @@ oe.moeE @@ ...oeoefiEw98 38395 :oe oe:w oeh5@... :oe flo-oeQ oe:OE . 39.6 8356 o--o @@ oe:oew8 3 35 mEQ Soeoen oenoe :oeoe% .oeaoe> .moe_oeoefifimmxoe mfio moeo mqoew ...oesv HEo--Z 3 . %Qo @@ OE sofioemoexoe..._ ...oemoe oe...o...@ p5oe5fio-- E .oQ ...ED @ ... fl " mm...w8OE @@ @ m@oe @ ooenaaa @ oonaaa @ _ -oeoefiw98 .5oe> 23 G...... ... N om ooeoe 3o... 5% S...... Boe Z 0% .:< @ mofioe...w&...fi & ufloet6.--NH mofloe....X--NH . ... " S...m... ...... oe oe Saw"... 3... oeSm .oeaoe> @@ floOEoeoe.& oeflfio QG .mQ oenoe...fi ...Z / oeom% 3 oe:oe5wE .oQ 350% .oe:w: oefl: @ ... 3 ...o... @@ QoOEoeoe.E oe... m5m ...Noew m> .oQ ....8OE ......EE ...... Go .o> oeofloeEw9...oe....... @@ oe.%oe...... @... moe @.mE :oeoe% .oeaoe> :oe ......oe oeBD .oem...8 fio...oeoeoe.&Noe oefioeoe .OEEOE ...oe3m m@ @ oeoe5oem flo...OED . m QS...EOE @@ oeoefiou E 3...  8oeoep moe@o@ mfi5oe... m... oeBEoeoefioe.... oe:v ....oefio--Z . @ oe.QE 2 m & fioOEoeoe. m5m 9595 oeoe ...... @fi>o E mfioe.... d Noew @@ OE.OE....E . Cn-- oe...o B... E .BOE .OE....E . . OEEOE @@ oeoefiooe @@ ..._oe @ EOEQEB @@ . & Go...oemoe E .o flofi... :oe Z oeoeoefi@ 355% E ....oeEQNOE :.m....: . & oeoem...om@% moe @... oefi8>oe oe::oefiooe$ oeoeflmoe oeoeoeQ QE o . 3...w x x...... x Z x Ko " cOE...@ oeufioemQ oe:5 oe&mo ...EUR + ... u...... & 983 m3 95%... 2.358 Noew @... oe:v oeoefioe Emo... oeES--o> @@ ...B: m moe&oefi oeoeofi@ 3... Z oe.fifioq 3... Aoem....@mqoo & oe...o n5oe5fio-- E .oQ 3503qu 2 @@ oe:B &@ QEOE% oeoo -oe flo...oeoe @@ oe5w m ...oeQ@ oe: fioE&ooe .m.oeflmfl moefioev moe.... moe@ oefioefioemfi...fi umoe Noew :...... 236308 ...U .oem>oe$ Qo mm...... 3%... 5% 3... QoOEoeoe. E 5 . o n & QQ :...... oemoeuoe> E @@ m... 0% oeufimmQ oe:fi oeo@oefloe ...6 m. 35% 9386 fiofi......oeoe 95 w :moe...fi md . aoe+ oe>fi oeoewoem2a oeoe & oe...Eo... .oe5w: @@ oe>...oeoeoe@ oe:oe 350 93 mSmd--o .oefio...... @@ QEOE oefi: .o>oe % oea = 5% ms mfl oewoemP& oeoe oe...m...> oefioeEo :...... oe::w -oeEoboeOE oefio mflP5oed ... %QouoeoooeOE G>D wEOE ...>oeO .. OEDOEO oe5w -o$ oe>fi mE.oeQ m@ Noew @@ m.ao3@ moe_.o mfl...... 36--98 83 oem oeqmfioqw... @@ .Noew m2 53 :Boe.-- oeEou :oe oe.%fioe. Fsa oeoe3...oeGoeoe oeE--8 0m mmmfio... oeEoeoe m...E oeoe oe: mfim0Qm% oeoeA 5% m@-- .Q QOOEQHQmOEL @@ mofloe5OEfl-- - mm.--= . %p ...? .OEQEoU ....wfio mfi oeoeoem oe5Ufiwoefiooeoe--w oe...w.$moe ...... @@ S...p oew @@ oe:...OE3oe oeQE sw fioOEoeoep ...o .AbV .:...m oeoeOEoe> oe:oe5fioe. floSoe5@oe ...... .:33oe 358 E m...6 oe...o; @@ o.--- .$=oe := oe...oea oe:oem oe&:fi ...... ...... 2 @... oemoem.oeg mfi>8 E 3... .. oeoeoeoefiOE E 38 oefioefi@oe mm , Aoe.D.H= ...... oe3oefioNoe oeufioem@Moe...-- oe.%floe.... .5oQ :oe8 ....oeQSou :- .oe˩oE 3 mQE @@ oe:oe... oe:oe:v .oe .... oefloefio$ floEPwOEfiooe ......oe um m>oe...... E 33 oe: :oe o> :o-oe@ oeEEoD .oe......o% -o... 23 .En oe...wo um oem ...: .o oe...w: @@ oefioe>OEoeoepo. oem ......fi>oe...... @@ .oeofi ....oeomfi @... oefioeafi m@ oeE%m oe53o-8oefiooeoe .oe-- -5oE :: mQ oewoefioen ...: oeoe Go ...oe3ooefi pm oeuflfiooemg E oe:vfi8A .Q.E... .oe.moefi ooe> oefifioea -Eoo m...E moe :Pw oefioeomfi sw m@omQ @@ oe...fi...Efi .oe> E ....oe:@%fi ..oe:oe: c...... oeEoeQ Qo .. ....oefioen ; 93 ... @@ fio--8 @ oe3...moe0Q m oe %p .o ?mfi oeQ . \ mofioe5dm E @ oeofifioe@u :oe oefioe>fiooeoe oe.$:oe @fi>o ...DOE> Il m% mama -:2 93 @ oevflfiooe... :oe @@oQ 3328 um 338 A .E...S ms...w m@ 5oea @ m3m% ... waa ...o " % 28 23 ...m.PE mm...... 32... mmoefloe @ oe mfi>oeoe oeoeD ..OEm :oe8 :: poe503 @ oe.::m ...oem mfi>oeoe oe:: m mEBoe oeoe ...% oeufloeoe oe... mo mEoev msg... 95 oefiofi : -.SO @@ oe&o...ofifloeoe& @@ fimfl @ oemoeoe... oe..oe oe:oe% oe:: .oeQPOE :oe...:v oeD-OE ...oe  ...> fia oe5d...fifi.oooe--m V. 3253 .@98 www oeoemfi... oeEQU ...s oeQoe m@QQO-->@fi o QQ @@ oeoeQ5o m.mS .oefioefi-oefi @ _ -o> fiofiooeE .oe oeoefi PEE-->... @ -oeflw...fioe ...oeoe>fiofl oe .:oeP QOE< EEme @@ e......sfiBoe n /o .oeoeD OEOEOE -- m....B ...... OE @@ oe.moeE @@ ...oeoefiEw98 38395 :oe oe:w oeh5@... :oe flo-oeQ oe:OE . 39.6 8356 o--o @@ oe:oew8 3 35 mEQ Soeoen oenoe :oeoe% .oeaoe> .moe_oeoefifimmxoe mfio moeo mqoew ...oesv HEo--Z 3 . %Qo @@ OE sofioemoexoe..._ ...oemoe oe...o...@ p5oe5fio-- E .oQ ...ED @ ... fl " mm...w8OE @@ @ m@oe @ ooenaaa @ oonaaa @ _ -oeoefiw98 .5oe> 23 G...... ... N om ooeoe 3o... 5% S...... Boe Z 0% .:< @ mofioe...w&...fi & ufloet6.--NH mofloe....X--NH . ... " S...m... ...... oe oe Saw"... 3... oeSm .oeaoe> @@ floOEoeoe.& oeflfio QG .mQ oenoe...fi ...Z / oeom% 3 oe:oe5wE .oQ 350% .oe:w: oefl: @ ... 3 ...o... @@ QoOEoeoe.E oe... m5m ...Noew m> .oQ ....8OE ......EE ...... Go .o> oeofloeEw9...oe....... @@ oe.%oe...... @... moe @.mE :oeoe% .oeaoe> :oe ......oe oeBD .oem...8 fio...oeoeoe.&Noe oefioeoe .OEEOE ...oe3m m@ @ oeoe5oem flo...OED . m QS...EOE @@ oeoefiou E 3...  8oeoep moe@o@ mfi5oe... m... oeBEoeoefioe.... oe:v ....oefio--Z . @ oe.QE 2 m & fioOEoeoe. m5m 9595 oeoe ...... @fi>o E mfioe.... d Noew @@ OE.OE....E . Cn-- oe...o B... E .BOE .OE....E . . OEEOE @@ oeoefiooe @@ ..._oe @ EOEQEB @@ . & Go...oemoe E .o flofi... :oe Z oeoeoefi@ 355% E ....oeEQNOE :.m....: . & oeoem...om@% moe @... oefi8>oe oe::oefiooe$ oeoeflmoe oeoeoeQ QE o . 3...w x x...... x Z x Ko " cOE...@ oeufioemQ oe:5 oe&mo ...EUR + ... u...... & 983 m3 95%... 2.358 Noew @... oe:v oeoefioe Emo... oeES--o> @@ ...B: m moe&oefi oeoeofi@ 3... Z oe.fifioq 3... Aoem....@mqoo & oe...o n5oe5fio-- E .oQ 3503qu 2 @@ oe:B &@ QEOE% oeoo -oe flo...oeoe @@ oe5w m ...oeQ@ oe: fioE&ooe .m.oeflmfl moefioev moe.... moe@ oefioefioemfi...fi umoe Noew :...... 236308 ...U .oem>oe$ Qo mm...... 3%... 5% 3... QoOEoeoe. E 5 . o n & QQ :...... oemoeuoe> E @@ m... 0% oeufimmQ oe:fi oeo@oefloe ...6 m. 35% 9386 fiofi......oeoe 95 w :moe...fi md . aoe+ oe>fi oeoewoem2a oeoe & oe...Eo... .oe5w: @@ oe>...oeoeoe@ oe:oe 350 93 mSmd--o .oefio...... @@ QEOE oefi: .o>oe % oea = 5% ms mfl oewoemP& oeoe oe...m...> oefioeEo :...... oe::w -oeEoboeOE oefio mflP5oed ... %QouoeoooeOE G>D wEOE ...>oeO .. OEDOEO oe5w -o$ oe>fi mE.oeQ m@ Noew @@ m.ao3@ moe_.o mfl...... 36--98 83 oem oeqmfioqw... @@ .Noew m2 53 :Boe.-- oeEou :oe oe.%fioe. Fsa oeoe3...oeGoeoe oeE--8 0m mmmfio... oeEoeoe m...E oeoe oe: mfim0Qm% oeoeA 5% m@-- .Q QOOEQHQmOEL @@ mofloe5OEfl-- - mm.--= . %p ...? .OEQEoU ....wfio mfi oeoeoem oe5Ufiwoefiooeoe--w oe...w.$moe ...... @@ S...p oew @@ oe:...OE3oe oeQE sw fioOEoeoep ...o .AbV .:...m oeoeOEoe> oe:oe5fioe. floSoe5@oe ...... .:33oe 358 E m...6 oe...o; @@ o.--- .$=oe := oe...oea oe:oem oe&:fi ...... ...... 2 @... oemoem.oeg mfi>8 E 3... .. oeoeoeoefiOE E 38 oefioefi@oe mm , Aoe.D.H= ...... oe3oefioNoe oeufioem@Moe...-- oe.%floe.... .5oQ :oe8 ....oeQSou :- .oe˩oE 3 mQE @@ oe:oe... oe:oe:v .oe .... oefloefio$ floEPwOEfiooe ......oe um m>oe...... E 33 oe: :oe o> :o-oe@ oeEEoD .oe......o% -o... 23 .En oe...wo um oem ...: .o oe...w: @@ oefioe>OEoeoepo. oem ......fi>oe...... @@ .oeofi ....oeomfi @... oefioeafi m@ oeE%m oe53o-8oefiooeoe .oe-- -5oE :: mQ oewoefioen ...: oeoe Go ...oe3ooefi pm oeuflfiooemg E oe:vfi8A .Q.E... .oe.moefi ooe> oefifioea -Eoo m...E moe :Pw oefioeomfi sw m@omQ @@ oe...fi...Efi .oe> E ....oe:@%fi ..oe:oe: c...... oeEoeQ Qo .. ....oefioen ; 93 ... @@ fio--8 @ oe3...moe0Q m oe %p .o ?mfi oeQ . \ mofioe5dm E @ oeofifioe@u :oe oefioe>fiooeoe oe.$:oe @fi>o ...DOE> Il ......m ooo ZH ooo :coe&. O_- oe .... ? @ m...0 OE.O NO | ..... |OEEO...O ...... lOECSOE.OE ||||EEEEE< ...-COEOE-_< .............. ..O ...._... oeo5oo 95%... ......@Q......@ 53 3530 __o__E fifi... .5oeou E H - O.> .oe3_m_> :...... mE -Eoeoefioe...... _:m Go_Noemw-... % oe_o__._oeoo fiooe EEmOE @ oefi_m_> oeq_oeEo_... 2 mfl... __o__E mon m:... :oBoe 2 @. moewoe 2%... 2 ......5Eoeoe m:o> _:d E 2 um...... :OE . m.> _ ..... mSm :: _:m m5......fioefi ...o5oo oeq__ ......fi: o--... dm oe m3@ m......__...fim .oe......fio% -oePoefi2 5 ... fio_u -ofi8 :oe ...oeE m_oe>__... $... :o_M......__ @@ moefi...fioe8 m3 ......QEoo m@OE-E oe.wm A ---..--.-- m...... :cmuoe- oe... oe...oe - > oe.8 d: ...... ms m@EBOE oeoe .OEES ... $woe>floe a......E-OEQ oe__om_ -.___... oeEoe:3 m...... 33 _m oeE@E ...oeofioem98 ......oeo _osv.oa :... - H.>H _ .SOE oeoe.... @... ooe> o oeoem. umoe oeEop oe:...... ...:oBoeS& oeS@E E oQ .....N m@5fifiEoe ....oeoO - QE m.. 388oe% oe_..._> @fi>o oeqs..._...lmoeo @... oeoeoew.fi _5_... ......8 ...o n 3 u...... 15 ....moe oewoefi:8 oe_ oe8mfloefioe 9832 __N ...Bmafioe...... pm...... 3353 - DE .moeoeoefi NSoe...... moe_... m@mm_omnoe moe NN a...... ....N m@NQEOo m$fiEOE moe_... Qo_mmoexoefl_ .OED .mom _oe_..._oOEsq_m oefi_m@_ :...... mp_oxoe pm oeEBoe-mfi>oe ......Eoeoefioe - m.>-- ... : ...... SC...- oe.$oeo@ GO .moeoemfi ...oew m...... oeSoe>ofi 3... m3...oefifloe- mqo_fioesvoe moe_ .finoe... n< oe...@.l ma...-... o _=_... 530 ... oe93 E... __o__E :: mfi@.... mo-oem . <.> . m>oe...... E mE oe5voefl... ._>oe... E @@ _3oeo B... oeoo pm...... ......Eofi oe_... qOSOEfioNOEm@--u @@ oe:... m@Eoe 2 25 ....oeoeo...5oe ...... oe_>oe_ _:U @... . wmv P ......-\ ......9$ 5_... oewoeEoe. @@ 8-8... 25 __n:m oewoeoQ@5oe _moe oeoemfi oe5doeO - <.>H od oe_..._> o-N oe_..._> @ .oePoefi2 ?N oe_..._> ...... .oest2 ...... .oePwfi2 N M M M ooeoeoe.... M n ... _0mmoe_ & .oe M _ 8 ......Boeoe> Qo_E_ ... av.--oh ... oeoe--oe>......m oe::oeE :o_uoe3_oe % oewoe:8 " N oeoeoeoe8 S " TE oemoefi m...... ooeoeoeOE ......BEoeOE ......Efioewfim m>oe...-oefiBoe oesv_pwwpoeqm ......OEQOE......OE oeoed&m. ... oe...--oew.... oe:......B oesw_pwqwoefioom a...... 3358 -mfloefiofioeoeOE 8568 m...... oe88< ......fiD ....oeoeoeQ :o_poefi_oe NO u...... ...Q 389... ooe 955 -_=_...oe..._... mqo_p_moa mE oe>UOE oe8oefi 3 .5m .oeoemoeE oeoe_......__ oe.%fioefioo G...... _... EQ m50mmoe- _... 5333 2 mS... @SSoe w>uoe oe::oefi 3358 :D 392 :moeom_oe_ :...... oeofioefid......fim oe>EUR oe5woeE 2352 aoeoeoof " \ . , \ T - 83%... m...... ......Eo moem @@ ooe> oeuQfiow ......_... wma,--So... mm...... ...8oeQEoO .mE :oeoeom_fi s...... oeofioe5oe 3 $... Qo_pomo,_ n...... .oe3oe...... 3 .En... oe5......oe.... Qm oeoe5oefififi _m:oe_..._ ......_... mno_uoe__oe> %: oe....__...- @. ....oeoe......... ......BEoeoefioe pa...... 3... oeufl...@.... m...... oe.oo 3 % oe.:oep ......oeoem.oe.... m50mmoe-fi... oe.-wOE mA .oe.&o mo...5d... oeE@E oeE -oeoexoe o ...mfi>oe...... @@ oefio...-- __o>oeOE @ ...oeofioeoem. m...... m_fi m.oe=_omo ...oe oeoeQ .EEm@o @@ oeEo oem GPS...... oe:fioe_oo 9... fin...... oeooe oe:3 @@ m...._o__fi ...m oeEQ ......>oe...... B 33295 593 mm... oesv_fio..._oe u. :D . &: cm...... H & 8568 3... _oxoe :oeoe> ....Soe- 3 u...... EoeEoefifi :oeoe>_q 2 959... ao_u_oe:oe @ ...QOQS oe:o% .oe5w ...DOE> Il 9EURZI [OCZ 519... LZ "P "!919A '()O'OI'8I "b!Sflld dWJ3-'!1'? "083 l()OZ VW ......m ooo ZH ooo :coe&. O_- oe .... ? @ m...0 OE.O NO | ..... |OEEO...O ...... lOECSOE.OE ||||EEEEE< ...-COEOE-_< .............. ..O ...._... oeo5oo 95%... ......@Q......@ 53 3530 __o__E fifi... .5oeou E H - O.> .oe3_m_> :...... mE -Eoeoefioe...... _:m Go_Noemw-... % oe_o__._oeoo fiooe EEmOE @ oefi_m_> oeq_oeEo_... 2 mfl... __o__E mon m:... :oBoe 2 @. moewoe 2%... 2 ......5Eoeoe m:o> _:d E 2 um...... :OE . m.> _ ..... mSm :: _:m m5......fioefi ...o5oo oeq__ ......fi: o--... dm oe m3@ m......__...fim .oe......fio% -oePoefi2 5 ... fio_u -ofi8 :oe ...oeE m_oe>__... $... :o_M......__ @@ moefi...fioe8 m3 ......QEoo m@OE-E oe.wm A ---..--.-- m...... :cmuoe- oe... oe...oe - > oe.8 d: ...... ms m@EBOE oeoe .OEES ... $woe>floe a......E-OEQ oe__om_ -.___... oeEoe:3 m...... 33 _m oeE@E ...oeofioem98 ......oeo _osv.oa :... - H.>H _ .SOE oeoe.... @... ooe> o oeoem. umoe oeEop oe:...... ...:oBoeS& oeS@E E oQ .....N m@5fifiEoe ....oeoO - QE m.. 388oe% oe_..._> @fi>o oeqs..._...lmoeo @... oeoeoew.fi _5_... ......8 ...o n 3 u...... 15 ....moe oewoefi:8 oe_ oe8mfloefioe 9832 __N ...Bmafioe...... pm...... 3353 - DE .moeoeoefi NSoe...... moe_... m@mm_omnoe moe NN a...... ....N m@NQEOo m$fiEOE moe_... Qo_mmoexoefl_ .OED .mom _oe_..._oOEsq_m oefi_m@_ :...... mp_oxoe pm oeEBoe-mfi>oe ......Eoeoefioe - m.>-- ... : ...... SC...- oe.$oeo@ GO .moeoemfi ...oew m...... oeSoe>ofi 3... m3...oefifloe- mqo_fioesvoe moe_ .finoe... n< oe...@.l ma...-... o _=_... 530 ... oe93 E... __o__E :: mfi@.... mo-oem . <.> . m>oe...... E mE oe5voefl... ._>oe... E @@ _3oeo B... oeoo pm...... ......Eofi oe_... qOSOEfioNOEm@--u @@ oe:... m@Eoe 2 25 ....oeoeo...5oe ...... oe_>oe_ _:U @... . wmv P ......-\ ......9$ 5_... oewoeEoe. @@ 8-8... 25 __n:m oewoeoQ@5oe _moe oeoemfi oe5doeO - <.>H od oe_..._> o-N oe_..._> @ .oePoefi2 ?N oe_..._> ...... .oest2 ...... .oePwfi2 N M M M ooeoeoe.... M n ... _0mmoe_ & .oe M _ 8 ......Boeoe> Qo_E_ ... av.--oh ... oeoe--oe>......m oe::oeE :o_uoe3_oe % oewoe:8 " N oeoeoeoe8 S " TE oemoefi m...... ooeoeoeOE ......BEoeOE ......Efioewfim m>oe...-oefiBoe oesv_pwwpoeqm ......OEQOE......OE oeoed&m. ... oe...--oew.... oe:......B oesw_pwqwoefioom a...... 3358 -mfloefiofioeoeOE 8568 m...... oe88< ......fiD ....oeoeoeQ :o_poefi_oe NO u...... ...Q 389... ooe 955 -_=_...oe..._... mqo_p_moa mE oe>UOE oe8oefi 3 .5m .oeoemoeE oeoe_......__ oe.%fioefioo G...... _... EQ m50mmoe- _... 5333 2 mS... @SSoe w>uoe oe::oefi 3358 :D 392 :moeom_oe_ :...... oeofioefid......fim oe>EUR oe5woeE 2352 aoeoeoof " \ . , \ T - 83%... m...... ......Eo moem @@ ooe> oeuQfiow ......_... wma,--So... mm...... ...8oeQEoO .mE :oeoeom_fi s...... oeofioe5oe 3 $... Qo_pomo,_ n...... .oe3oe...... 3 .En... oe5......oe.... Qm oeoe5oefififi _m:oe_..._ ......_... mno_uoe__oe> %: oe....__...- @. ....oeoe......... ......BEoeoefioe pa...... 3... oeufl...@.... m...... oe.oo 3 % oe.:oep ......oeoem.oe.... m50mmoe-fi... oe.-wOE mA .oe.&o mo...5d... oeE@E oeE -oeoexoe o ...mfi>oe...... @@ oefio...-- __o>oeOE @ ...oeofioeoem. m...... m_fi m.oe=_omo ...oe oeoeQ .EEm@o @@ oeEo oem GPS...... oe:fioe_oo 9... fin...... oeooe oe:3 @@ m...._o__fi ...m oeEQ ......>oe...... B 33295 593 mm... oesv_fio..._oe u. :D . &: cm...... H & 8568 3... _oxoe :oeoe> ....Soe- 3 u...... EoeEoefifi :oeoe>_q 2 959... ao_u_oe:oe @ ...QOQS oe:o% .oe5w ...DOE> Il 9EURZI [OCZ 519... LZ "P "!919A '()O'OI'8I "b!Sflld dWJ3-'!1'? "083 l()OZ VW

Extrait du corrig obtenu par reconnaissance optique des caractres


 Centrale Physique MP 2001 -- Corrig Ce corrig est propos par Grgoire Deback (ENS Lyon) ; il a t relu par Pierre Flauder (ENS Lyon) et Stphane Ravier (ENS Lyon). Ce sujet traite des miroirs hautement rflchissants ; il fait intervenir des notions d'optique et, surtout, d'lectromagntisme. La partie I permet d'introduire simplement le principe de mesure du coefficient de rflexion des miroirs d'une cavit rsonante. Elle ne demande pas de lourds calculs. Les parties II et III sont en grande partie axes sur l'lectromagntisme et la rsonance, et comportent une analogie simple avec l'lectronique. Il s'agit d'effectuer les calculs permettant de comprendre l'utilisation des miroirs pouvoir rflecteur lev dans les cavits rsonantes. La partie IV permet de comprendre comment un atome dans une cavit rsonante peut arrter un faisceau laser, ceci permettant la ralisation d'expriences d'lectrodynamique. Elle fait appel une analogie mcanique avec le couplage d'oscillateurs harmoniques. Enfin, la dernire partie ouvre sur la problmatique de la ralisation de bons miroirs. Indications Partie I I.D Penser faire apparatre une exponentielle et non un terme en puissance de R. I.E Faire un dveloppement limit de d1 . Regarder la puissance parvenant au dtecteur. I.G Pour retrouver le rsultat autrement, on peut remarquer que l'nergie prsente dans la cavit ne peut tre dissipe qu'en sortant soit en direction du dtecteur, soit en direction du laser. Partie II II.C.4 On peut utiliser, pour chaque onde plane progressive monochromatique, la relation - k - B= E - en faisant attention au sens du vecteur d'onde k . Partie III III.A.2 Ne pas oublier que l'aller-retour dans la cavit fait apparatre un terme supplmentaire de dphasage. III.A.5 Mme indication que pour la question II.C.4. III.C.2.b La courbe obtenue tant une gaussienne, il faut penser la largeur mihauteur. III.C.3.c Faire un dveloppement au deuxime ordre en . 0 III.C.4.b Oprer de la mme manire qu' la question III.C.2.a., en faisant un dveloppement limit. III.D.1 Penser au temps ncessaire pour exciter la cavit. III.E.1 Comme la pression est faible, on peut assimiler les gaz des gaz parfaits. III.E.3 On peut remarquer que R est utilis uniquement pour trouver l'nergie dissipe lors d'un aller-retour dans la cavit. I. Mesure impulsionnelle dans une cavit non rsonante I.A Comme R + T = 1, on en dduit que toute l'intensit lumineuse reue par le miroir est soit transmise, soit rflchie (pas d'absorption). Cette relation traduit la conservation de l'nergie. Les impulsions tant nettement spares, leur dure est trs petite devant le temps d'un aller-retour entre les deux miroirs. Cet aller-retour correspond une distance 2 L et une dure 2 L/c. Par consquent, 2L c I.B Le dtecteur reoit les impulsions aprs chaque intervalle de temps 2 L/c. Ainsi, tn = 2L n c avec n N I.C chaque transmission, la puissance transmise est multiplie par T. Donc, aprs la traverse des deux miroirs, l'onde incidente a une puissance multiplie par T2 : W0 = Winc T2 Chacune des impulsions suivantes a subi deux rflexions supplmentaires, d'o Wn = W0 R2n ou encore Wn = Winc T2 R2n I.D Si l'on reprend le rsultat de la question I.B, on obtient : n= c tn 2L D'o, en remplaant n dans l'expression de Winc trouve la question I.C : ctn Wn = Winc T2 R2 2L soit d'o 2 Wn = Winc T exp Wn = W0 e-tn / d1 avec c tn ln R L d1 = - L c ln R d1 est le temps caractristique de la dcroissance de l'nergie lumineuse. Il est bien positif, puisque R < 1. I.E R tant voisin de l'unit, il est lgitime de donner une formule approche pour d1 : d1 Alors A.N. L c (1 - R) R=1- R=1- donc L c d1 0, 39 3.108 2, 13.10-6 R = 0, 9994 Le miroir utilis est donc extrmement rflchissant. Cependant, cela pose un problme majeur. En effet, on a W0 = Winc (1 - R)2 W0 = 4.10-7 1 Winc donc, dans ce cas, Il faut, par consquent, utiliser des lasers trs puissants pour obtenir en sortie du dispositif des impulsions dtectables. I.F D'aprs la question I.E R=1- L c d1 L'incertitude relative sur R s'obtient en sommant les drives logarithmiques : L d1 R = + R L d1 On effectue l'application numrique en prenant L = 39 cm, L = 0, 2 m et d1 / d1 = 0, 01 : R = 0, 015 R Par consquent, le coefficient de rflexion a une valeur comprise entre 0, 992 et 1. R ne peut avoir plus de deux chiffres significatifs et on ne peut conserver que la valeur R = 0, 99. I.G Soit Wtot l'nergie totale reue par le dtecteur au cours d'une exprience. Alors, compte tenu de R < 1, P P 2n 1 Wtot = Wn = W0 R = W0 1 - R2 n=0 n=0 Or 1 - R2 = (1 + R)(1 - R) = (1 + R) T et W0 = Winc T2 donc, finalement, Wtot = Winc T 1+R