Centrale Maths 2 MP 2001

Thme de l'preuve tude des cnes isotropes de formes quadratiques et de leurs sections planes
Principaux outils utiliss algbre bilinaire et euclidienne, coniques, quadriques, systmes linaires

Corrig

(c'est payant, sauf le dbut): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Extrait gratuit du corrig

(tlcharger le PDF)

nonc complet

(tlcharger le PDF)

Rapport du jury

(tlcharger le PDF)

nonc obtenu par reconnaissance optique des caractres


...: % . EUR @@ oeQoo oefioo @... FD Q ....oe--9oe .oQ oefioem :o u ?: :o: ? .m_ .3 u p ...QfiS @... . = oeEQ E 358 .o...... .oe:oeE oeNOE QO .....v ......93 3... m... -oe:v 35.8... m2 moeB ... momoo moefio ...oe mqsfifioo moeE@ m .OEEED m oe.--...oe:--...OEa@ GO...QSOE oe3.ooe o....oeoe oe::....q oe.SZ - \\ oe....@OE . ?> + && + &? oe...oooeoe %... w ? .a .3 " @ U oe:vfioeoe5v oeE. ... .:...a oeww flo . %: w ? ..a .3 n P u--Qu B .oQ . _ " m+ % + & ..._oe @ " m+ a+ & m@>OEoQm mao... -oe5dw. moe m......-- _m @@ on Q mfl...oem flo .me3o B... oefi5m E 358 m9... . 8 .o .8 .oeoe> @... oe....oeoe BQ @... .OESBQ am .mQ mm...... oefifioo m@m m ooe moeEOE moe... o &... % m...OE m@QP--Q moe@ ....oewoe>:oe @ ...oeEoe oe.8oe :o ......fi5m oe... mfiD _ .... oe....3oefiOE oefioeo @@ m@3...mm2... m.oe...> m2 ooe moe=oe:OE .8.Q @@ oeoe.......% oe.fimOE oe:: o .... .oe @@ moeE@ m3 95 ....oeflo--Z . .oe.oe @@ moe25fi Go: moe5dBfi moeE....& moe@ w:oe.... 2 ....oeEED . b.oe $... 39... 23 ....oeESD .mmOEm> ANV oeoeo%oe :O @ . o...S.....-.Y.Y. ... oeoe>oe ANV fio5%fi8 .OE... . .oeooe> @@ oeoe.-- < Aoe.m.H .oeQoo oefi@o oeE@E o .... ......OE @@ m3fi QOQ mafiOEE@--@ moe-- m50u OE.DU HOEHQOE . ... u5OE> Qowmfioeefifi OE.OEQ OE5UOEHO AN..OE...-- . @ .oe @@ GOQOEQ .oe-- @@ A.N.NV oe:--EOE. OE-- @@ .OEGOEH @... OE.QOE EDEN--.... oefl: HOEGQOD :.....m--H .......+.+.p " E.... 3 d>+d + " ... ... oefioe>fiuoemoep oe...omoe ?.a .3 n p ... as ...:v %... .m moe@fifl 38.8... m3 .N ... Q oe:mOE... QG - m.-- I n__>_ AC .a+xoeoe +N " C@ ....OE. H %> ... 95 23 m...oe...w > . u . oe...xoe : ....m oeEoeoeoe @@ ....oe ...\ u .\ . .....8 ......D 23 oe.:% :oe ... .... m...oe5flooe ......D 25 .oQ um ...... oefioe>fioe...oe ...... @@ mo...fi 2 .3m 3Q oeoemsm @@ ma...moeoeomfi QoBES ...: .OE ... A...VOE ... ...... oOE . <.-- .oe> @... @@ mQ 355.83... 9... GB OE @@ ...oeEooe> oeoQmoe-m50m a: um .oe.oe ... & ..._oe ...... .oe ..w ..... oe:fioeBfi8 @@ m5...... 323 A...VOE w @ moe5dBflfid 88.8... mm...... oeEEoeoefioe.-- ........... 39... GO . o .. .ob.dd ooe> . A...... .b ..3 @@ EUR d .3 moe>fiooe@oeoen moeoeoafioo @@ .oe @ m.uo> ...oew oe.mfioo flo @ ..\. .....v n ....m oe:E oe...oeanfiofi moeoe& mm ...... A... v 213: -ofloe...... oe.oe 3353 flow @@ :fi .... QSOE Booe> oeu@moe.-- oeoQ@ GO OEWO OEKSOENUOED ...U wˮwOQ OEOEʩD - N oe...KOE . ......oel ?... @@ oefi...m @... .m moeS oe:oe oe....oeoQ fioOEoe8oe% @@ mmsoe @@ fic...fimomfioomw ...: :oBmoezv oefioeo 353 .oQ w....oe: :O .E8 @... oe.$oeEm.& flo o .moefi0.% % Em mEEoeoefioe :s.w QoE5 um de EUR.... w... fi: um ......Q 95 ....oe:o2 .... @ @@ oe.oeOE um oe:oe:OE . m @ oeEo>fioe-- @ @@ oeoEE 2 3... .En oe:wOE% :o ...B ...m @@ . Qd " % oemfl 95 ...::w -oE flo ......D oe....om @@ 95 a...... ... ...3 | ANOE w @ p w.... 8ooe> :oe ms ...OE ...:oOE _ .< oeoefififiwa ...OEm-OE .oefiwfio... :...... 83m 3 .oQ oe...noeOEqoemmfi mQ um.q ...-- ..._oe < moefiE...--@... m...Eoeoe5d oeoe :o5 -Eo mA .oeo @fi5o @@ mm...--fioewqoemwwfi oeEoem.-- ooe moeOEQ m@q _ .o " @@ 23 23 m ... & m.oeoe> m... oe38oeoefloe.... oe.w-m-oeb . ...... % oeQOE ˩u & ......D Q oe:wOE% flo . fi5 w @ ...m . @ .m moeOE@ moe5dfifid moeE.-- moe...... _oem.... Booe> mooeamoe._ AOE .: oeOE@ Go ....oem.... ooe> oeoQmoe a: pm OE % . um oeoeoefl @@ m......o ...: .oefiwfio @... ...S mfl .moeS.--fi5 moe$ moe--... m...cw--OE ... oew .o @... mflfi mm:--u ....floo mm:--@@ mm...... m@u@...m moeS--oe EW. Q E@EQ. :...... fi5 mA __ m......_e...m ....a... QN uoeOEQ:W - oeoeQ oeoo 693?! IOOZ |!M t "P uogsm. S ' 00'60'6Z 11 ..."W dW 119... ? UOHIOOZ VW ...: % . EUR @@ oeQoo oefioo @... FD Q ....oe--9oe .oQ oefioem :o u ?: :o: ? .m_ .3 u p ...QfiS @... . = oeEQ E 358 .o...... .oe:oeE oeNOE QO .....v ......93 3... m... -oe:v 35.8... m2 moeB ... momoo moefio ...oe mqsfifioo moeE@ m .OEEED m oe.--...oe:--...OEa@ GO...QSOE oe3.ooe o....oeoe oe::....q oe.SZ - \\ oe....@OE . ?> + && + &? oe...oooeoe %... w ? .a .3 " @ U oe:vfioeoe5v oeE. ... .:...a oeww flo . %: w ? ..a .3 n P u--Qu B .oQ . _ " m+ % + & ..._oe @ " m+ a+ & m@>OEoQm mao... -oe5dw. moe m......-- _m @@ on Q mfl...oem flo .me3o B... oefi5m E 358 m9... . 8 .o .8 .oeoe> @... oe....oeoe BQ @... .OESBQ am .mQ mm...... oefifioo m@m m ooe moeEOE moe... o &... % m...OE m@QP--Q moe@ ....oewoe>:oe @ ...oeEoe oe.8oe :o ......fi5m oe... mfiD _ .... oe....3oefiOE oefioeo @@ m@3...mm2... m.oe...> m2 ooe moe=oe:OE .8.Q @@ oeoe.......% oe.fimOE oe:: o .... .oe @@ moeE@ m3 95 ....oeflo--Z . .oe.oe @@ moe25fi Go: moe5dBfi moeE....& moe@ w:oe.... 2 ....oeEED . b.oe $... 39... 23 ....oeESD .mmOEm> ANV oeoeo%oe :O @ . o...S.....-.Y.Y. ... oeoe>oe ANV fio5%fi8 .OE... . .oeooe> @@ oeoe.-- < Aoe.m.H .oeQoo oefi@o oeE@E o .... ......OE @@ m3fi QOQ mafiOEE@--@ moe-- m50u OE.DU HOEHQOE . ... u5OE> Qowmfioeefifi OE.OEQ OE5UOEHO AN..OE...-- . @ .oe @@ GOQOEQ .oe-- @@ A.N.NV oe:--EOE. OE-- @@ .OEGOEH @... OE.QOE EDEN--.... oefl: HOEGQOD :.....m--H .......+.+.p " E.... 3 d>+d + " ... ... oefioe>fiuoemoep oe...omoe ?.a .3 n p ... as ...:v %... .m moe@fifl 38.8... m3 .N ... Q oe:mOE... QG - m.-- I n__>_ AC .a+xoeoe +N " C@ ....OE. H %> ... 95 23 m...oe...w > . u . oe...xoe : ....m oeEoeoeoe @@ ....oe ...\ u .\ . .....8 ......D 23 oe.:% :oe ... .... m...oe5flooe ......D 25 .oQ um ...... oefioe>fioe...oe ...... @@ mo...fi 2 .3m 3Q oeoemsm @@ ma...moeoeomfi QoBES ...: .OE ... A...VOE ... ...... oOE . <.-- .oe> @... @@ mQ 355.83... 9... GB OE @@ ...oeEooe> oeoQmoe-m50m a: um .oe.oe ... & ..._oe ...... .oe ..w ..... oe:fioeBfi8 @@ m5...... 323 A...VOE w @ moe5dBflfid 88.8... mm...... oeEEoeoefioe.-- ........... 39... GO . o .. .ob.dd ooe> . A...... .b ..3 @@ EUR d .3 moe>fiooe@oeoen moeoeoafioo @@ .oe @ m.uo> ...oew oe.mfioo flo @ ..\. .....v n ....m oe:E oe...oeanfiofi moeoe& mm ...... A... v 213: -ofloe...... oe.oe 3353 flow @@ :fi .... QSOE Booe> oeu@moe.-- oeoQ@ GO OEWO OEKSOENUOED ...U wˮwOQ OEOEʩD - N oe...KOE . ......oel ?... @@ oefi...m @... .m moeS oe:oe oe....oeoQ fioOEoe8oe% @@ mmsoe @@ fic...fimomfioomw ...: :oBmoezv oefioeo 353 .oQ w....oe: :O .E8 @... oe.$oeEm.& flo o .moefi0.% % Em mEEoeoefioe :s.w QoE5 um de EUR.... w... fi: um ......Q 95 ....oe:o2 .... @ @@ oe.oeOE um oe:oe:OE . m @ oeEo>fioe-- @ @@ oeoEE 2 3... .En oe:wOE% :o ...B ...m @@ . Qd " % oemfl 95 ...::w -oE flo ......D oe....om @@ 95 a...... ... ...3 | ANOE w @ p w.... 8ooe> :oe ms ...OE ...:oOE _ .< oeoefififiwa ...OEm-OE .oefiwfio... :...... 83m 3 .oQ oe...noeOEqoemmfi mQ um.q ...-- ..._oe < moefiE...--@... m...Eoeoe5d oeoe :o5 -Eo mA .oeo @fi5o @@ mm...--fioewqoemwwfi oeEoem.-- ooe moeOEQ m@q _ .o " @@ 23 23 m ... & m.oeoe> m... oe38oeoefloe.... oe.w-m-oeb . ...... % oeQOE ˩u & ......D Q oe:wOE% flo . fi5 w @ ...m . @ .m moeOE@ moe5dfifid moeE.-- moe...... _oem.... Booe> mooeamoe._ AOE .: oeOE@ Go ....oem.... ooe> oeoQmoe a: pm OE % . um oeoeoefl @@ m......o ...: .oefiwfio @... ...S mfl .moeS.--fi5 moe$ moe--... m...cw--OE ... oew .o @... mflfi mm:--u ....floo mm:--@@ mm...... m@u@...m moeS--oe EW. Q E@EQ. :...... fi5 mA __ m......_e...m ....a... QN uoeOEQ:W - oeoeQ oeoo 693?! IOOZ |!M t "P uogsm. S ' 00'60'6Z 11 ..."W dW 119... ? UOHIOOZ VW ...: % . EUR @@ oeQoo oefioo @... FD Q ....oe--9oe .oQ oefioem :o u ?: :o: ? .m_ .3 u p ...QfiS @... . = oeEQ E 358 .o...... .oe:oeE oeNOE QO .....v ......93 3... m... -oe:v 35.8... m2 moeB ... momoo moefio ...oe mqsfifioo moeE@ m .OEEED m oe.--...oe:--...OEa@ GO...QSOE oe3.ooe o....oeoe oe::....q oe.SZ - \\ oe....@OE . ?> + && + &? oe...oooeoe %... w ? .a .3 " @ U oe:vfioeoe5v oeE. ... .:...a oeww flo . %: w ? ..a .3 n P u--Qu B .oQ . _ " m+ % + & ..._oe @ " m+ a+ & m@>OEoQm mao... -oe5dw. moe m......-- _m @@ on Q mfl...oem flo .me3o B... oefi5m E 358 m9... . 8 .o .8 .oeoe> @... oe....oeoe BQ @... .OESBQ am .mQ mm...... oefifioo m@m m ooe moeEOE moe... o &... % m...OE m@QP--Q moe@ ....oewoe>:oe @ ...oeEoe oe.8oe :o ......fi5m oe... mfiD _ .... oe....3oefiOE oefioeo @@ m@3...mm2... m.oe...> m2 ooe moe=oe:OE .8.Q @@ oeoe.......% oe.fimOE oe:: o .... .oe @@ moeE@ m3 95 ....oeflo--Z . .oe.oe @@ moe25fi Go: moe5dBfi moeE....& moe@ w:oe.... 2 ....oeEED . b.oe $... 39... 23 ....oeESD .mmOEm> ANV oeoeo%oe :O @ . o...S.....-.Y.Y. ... oeoe>oe ANV fio5%fi8 .OE... . .oeooe> @@ oeoe.-- < Aoe.m.H .oeQoo oefi@o oeE@E o .... ......OE @@ m3fi QOQ mafiOEE@--@ moe-- m50u OE.DU HOEHQOE . ... u5OE> Qowmfioeefifi OE.OEQ OE5UOEHO AN..OE...-- . @ .oe @@ GOQOEQ .oe-- @@ A.N.NV oe:--EOE. OE-- @@ .OEGOEH @... OE.QOE EDEN--.... oefl: HOEGQOD :.....m--H .......+.+.p " E.... 3 d>+d + " ... ... oefioe>fiuoemoep oe...omoe ?.a .3 n p ... as ...:v %... .m moe@fifl 38.8... m3 .N ... Q oe:mOE... QG - m.-- I n__>_ AC .a+xoeoe +N " C@ ....OE. H %> ... 95 23 m...oe...w > . u . oe...xoe : ....m oeEoeoeoe @@ ....oe ...\ u .\ . .....8 ......D 23 oe.:% :oe ... .... m...oe5flooe ......D 25 .oQ um ...... oefioe>fioe...oe ...... @@ mo...fi 2 .3m 3Q oeoemsm @@ ma...moeoeomfi QoBES ...: .OE ... A...VOE ... ...... oOE . <.-- .oe> @... @@ mQ 355.83... 9... GB OE @@ ...oeEooe> oeoQmoe-m50m a: um .oe.oe ... & ..._oe ...... .oe ..w ..... oe:fioeBfi8 @@ m5...... 323 A...VOE w @ moe5dBflfid 88.8... mm...... oeEEoeoefioe.-- ........... 39... GO . o .. .ob.dd ooe> . A...... .b ..3 @@ EUR d .3 moe>fiooe@oeoen moeoeoafioo @@ .oe @ m.uo> ...oew oe.mfioo flo @ ..\. .....v n ....m oe:E oe...oeanfiofi moeoe& mm ...... A... v 213: -ofloe...... oe.oe 3353 flow @@ :fi .... QSOE Booe> oeu@moe.-- oeoQ@ GO OEWO OEKSOENUOED ...U wˮwOQ OEOEʩD - N oe...KOE . ......oel ?... @@ oefi...m @... .m moeS oe:oe oe....oeoQ fioOEoe8oe% @@ mmsoe @@ fic...fimomfioomw ...: :oBmoezv oefioeo 353 .oQ w....oe: :O .E8 @... oe.$oeEm.& flo o .moefi0.% % Em mEEoeoefioe :s.w QoE5 um de EUR.... w... fi: um ......Q 95 ....oe:o2 .... @ @@ oe.oeOE um oe:oe:OE . m @ oeEo>fioe-- @ @@ oeoEE 2 3... .En oe:wOE% :o ...B ...m @@ . Qd " % oemfl 95 ...::w -oE flo ......D oe....om @@ 95 a...... ... ...3 | ANOE w @ p w.... 8ooe> :oe ms ...OE ...:oOE _ .< oeoefififiwa ...OEm-OE .oefiwfio... :...... 83m 3 .oQ oe...noeOEqoemmfi mQ um.q ...-- ..._oe < moefiE...--@... m...Eoeoe5d oeoe :o5 -Eo mA .oeo @fi5o @@ mm...--fioewqoemwwfi oeEoem.-- ooe moeOEQ m@q _ .o " @@ 23 23 m ... & m.oeoe> m... oe38oeoefloe.... oe.w-m-oeb . ...... % oeQOE ˩u & ......D Q oe:wOE% flo . fi5 w @ ...m . @ .m moeOE@ moe5dfifid moeE.-- moe...... _oem.... Booe> mooeamoe._ AOE .: oeOE@ Go ....oem.... ooe> oeoQmoe a: pm OE % . um oeoeoefl @@ m......o ...: .oefiwfio @... ...S mfl .moeS.--fi5 moe$ moe--... m...cw--OE ... oew .o @... mflfi mm:--u ....floo mm:--@@ mm...... m@u@...m moeS--oe EW. Q E@EQ. :...... fi5 mA __ m......_e...m ....a... QN uoeOEQ:W - oeoeQ oeoo 693?! IOOZ |!M t "P uogsm. S ' 00'60'6Z 11 ..."W dW 119... ? UOHIOOZ VW Qw ....me .oe__ oe.@ oe:o& " @| m+ % + & Go_poe_oe.... @ .8mmoeafi...m oe: flo ... =e_aoeo_finm .Q ...... % 853% 2 ...... 5 .x% % uS .E= ... NG- N + a + .: ... @ . . ... 38 23 : oe...._oe_oeom a: @@ : mfi oeoe3ofi Q oefio.% oe:: oem_xoe __...sv ....oe.Sfiofi ... cm @ ...OEQ mon d.oe as : __om 3.0.>... -U.>-- md9--o a: ... @ o 5 fioQQ .d _m @@ flo....... @... oe.Bfioeo 3 .OE nm ......w oe.$% oe::...w fio_aoezvoe m...... um on CˣG ... w o< oe:d_qs a: .oQ oe:w ....oe:o . ?? + m + N...& + mw | m + a + 5 oe_o0mmoe %... m... Am ...A ....3 m@@fifi0fi˩o @@ @ _:d Qo_fi8__aaoe..._ &9 Q oeflw_moew Go ... ... & __:om .... ...OE @@ =-fi3w oeoe oefifiS ... c " m+ +x fio_uoesvoe...w ... 2 ......m __om. @ u @ oeE.--ooeoefi 325% :O- m-- . oO @@ 839... E oeh3...w mm . EUR m.. oe...oem __om COV oefio ...... ......OE @@ oeuflm% E ... +QoQ ...... &... ...B .oQ ...oe5v _oe..._ @ m s...... _oem_ a: oe..._m_xoe __...5v ....oefio--Z .. EUR ...@...3 moemfiqo_ooo @@ ...E_om @... @@ p_ooe - :>--... .mflflofi 3.9... a: oefiw_mm ...... ...oe...__:m .:m . o u ...? + xm + N... flofifim... 250 3 CD OE_S_m .oQ 80: go ...oeBQ oeoeo mfiD @.ou oe.........c oeu....uoe... | ...8\ mSD - \: oe....dOE, ...__oe<__ ....__Eu@oe3 moeoeoe8 oeoe m@-OEOE D $ m ... < @@ oeQoe9oe ...: __ow E 35 _ u .m + ....a + ... 25 $.... ....OE w bm ....A .......S oe..._oe_xoe __ ... _Ew @ & . _oa ...o .oQ ...v ....oeflo - m.=-- .oe...oeu ... ooe ...: C FD 33 .SoQ oedoe -.3m @ m.....oemoeuwfi :oBoe 35 oe.eoe @ e....... @... oe3 toeˮd QQ .... 8555 @@ 8 &... .3OE ... 8 .o ...3< m_oa ?: .oQ =-a oe:OE .oo a: um ...: C FD 38 23280 am .oe.Qoe oeu: m... m3ofi um ...: C FD 23 $....qu ...mo mo m...D U @ P ... .. n ... 92 A... +m+V ... Sa...L ...... ...OEw % 3 u 2% @ ....qw... +...... .OEw< 8 : n= oe.l + @ u+ @ Q+ NQ N N ...... N N Aoev _ od> " ud@ " oe> > @ ...5 ...u d 5 _m 28 .$fio - :=-- ....OE mfi@ oesv_fioqoe@ oe...._oe_oeQm oeoeoe Qo_Q_QOE..._ :OEQ...... oesw_moew ... oeQoo ...ooe ...: ......wOEoew mm D . ...m@_oomoeoe _oeoe _s_ _s_... ...vfioeoesv oeE._ 3 &... ...:: mon _ := P __ooe u@ . u ...... ...... _H...+N+l...--OEOH m a & moe>_pooeamoe_ mqo_swoe... mfifi m3 : oE ...mfl mon m@Eom moe@ @ ...e ...@ oe_om 385 23% m m@8oeOE - N oe....BOE f C FD @@ oe.OE ..._oe_ ......w C FD @@ oe.Eoem @... :oE a...... 2332 , a.oe.= ..m_ @@ . % fio_poqo._ :oe oeoem oe_ oe....oeoeBm flo o 91955 95 um ... C PD oe:v mh3...w@ mm on H N 0 | .... + . + %> + ..._...._ + ...NL ... oea s...... oeEfi -oe...mm a: Q oeOEm um _o__ C FD ... Am ... QV oe.Q Sm oeEoe>Eoe-... ...oe5d .8Qo EUR . 8 ...3 +... A...._ ....3 28 3m @@ ... o " oesv oeE$ oe_oeoeo...sm GO . o " $? | 8 .8 ... $ ..E 23 oe.w... gm . N w OE3@ m.oe . 8 .3 " $ ..3 _m 38 m....Eofl0o cm... A.... m @ oeEoe>EE EUR @@ oeoE E ...OEoe oeE.... oe=oe:v @@ 3 .oeo@. flo..._ 2% m.oe> ..oefi @@ oe:oe...-- :o oeS fioe om M5 en H N oeEm @@ fio_uoesvm 93 w ......w ... Am ... QV oe.moe.... :oe oeEoe>fiEoe-... ...oe:v ....oefio--Z @ . N @@ -N ...N Q oeoeoemw_moew ooe %... @@ &... oe.ooe _om 3... oeoeoefifiooeo %: ...oeoe oefioeo oe...Q. %... @@ ......EGofi oeoeoe@ oefi: fia 8oeEoo E. E...... Cw % ...ub ...... ...<. : q@ oeEE...oo om __ooe :. m. : ...... c o % oe...@ . m.: . on_ C po ... 85EUR: & p...... ....o :23 ....oeoD ...._o OLO ... oeE-_ @@ oeo_oefi oem: 0% mfl __oe & ... flo_uo_moe_ E 35 2--3 u...... %... @@ oesv_fioqoeo oe__oe_oeUoe fi:@0. 2 .5oQ oefi om oemfi ...: oeofi3moe...-- ....oeOEBoeE. o...... c 5 % 3m - <.: -a9 oeE oefl5 ...__o...o. _5U on... m...... A \... ... 3 n = 8S Qw ....me .oe__ oe.@ oe:o& " @| m+ % + & Go_poe_oe.... @ .8mmoeafi...m oe: flo ... =e_aoeo_finm .Q ...... % 853% 2 ...... 5 .x% % uS .E= ... NG- N + a + .: ... @ . . ... 38 23 : oe...._oe_oeom a: @@ : mfi oeoe3ofi Q oefio.% oe:: oem_xoe __...sv ....oe.Sfiofi ... cm @ ...OEQ mon d.oe as : __om 3.0.>... -U.>-- md9--o a: ... @ o 5 fioQQ .d _m @@ flo....... @... oe.Bfioeo 3 .OE nm ......w oe.$% oe::...w fio_aoezvoe m...... um on CˣG ... w o< oe:d_qs a: .oQ oe:w ....oe:o . ?? + m + N...& + mw | m + a + 5 oe_o0mmoe %... m... Am ...A ....3 m@@fifi0fi˩o @@ @ _:d Qo_fi8__aaoe..._ &9 Q oeflw_moew Go ... ... & __:om .... ...OE @@ =-fi3w oeoe oefifiS ... c " m+ +x fio_uoesvoe...w ... 2 ......m __om. @ u @ oeE.--ooeoefi 325% :O- m-- . oO @@ 839... E oeh3...w mm . EUR m.. oe...oem __om COV oefio ...... ......OE @@ oeuflm% E ... +QoQ ...... &... ...B .oQ ...oe5v _oe..._ @ m s...... _oem_ a: oe..._m_xoe __...5v ....oefio--Z .. EUR ...@...3 moemfiqo_ooo @@ ...E_om @... @@ p_ooe - :>--... .mflflofi 3.9... a: oefiw_mm ...... ...oe...__:m .:m . o u ...? + xm + N... flofifim... 250 3 CD OE_S_m .oQ 80: go ...oeBQ oeoeo mfiD @.ou oe.........c oeu....uoe... | ...8\ mSD - \: oe....dOE, ...__oe<__ ....__Eu@oe3 moeoeoe8 oeoe m@-OEOE D $ m ... < @@ oeQoe9oe ...: __ow E 35 _ u .m + ....a + ... 25 $.... ....OE w bm ....A .......S oe..._oe_xoe __ ... _Ew @ & . _oa ...o .oQ ...v ....oeflo - m.=-- .oe...oeu ... ooe ...: C FD 33 .SoQ oedoe -.3m @ m.....oemoeuwfi :oBoe 35 oe.eoe @ e....... @... oe3 toeˮd QQ .... 8555 @@ 8 &... .3OE ... 8 .o ...3< m_oa ?: .oQ =-a oe:OE .oo a: um ...: C FD 38 23280 am .oe.Qoe oeu: m... m3ofi um ...: C FD 23 $....qu ...mo mo m...D U @ P ... .. n ... 92 A... +m+V ... Sa...L ...... ...OEw % 3 u 2% @ ....qw... +...... .OEw< 8 : n= oe.l + @ u+ @ Q+ NQ N N ...... N N Aoev _ od> " ud@ " oe> > @ ...5 ...u d 5 _m 28 .$fio - :=-- ....OE mfi@ oesv_fioqoe@ oe...._oe_oeQm oeoeoe Qo_Q_QOE..._ :OEQ...... oesw_moew ... oeQoo ...ooe ...: ......wOEoew mm D . ...m@_oomoeoe _oeoe _s_ _s_... ...vfioeoesv oeE._ 3 &... ...:: mon _ := P __ooe u@ . u ...... ...... _H...+N+l...--OEOH m a & moe>_pooeamoe_ mqo_swoe... mfifi m3 : oE ...mfl mon m@Eom moe@ @ ...e ...@ oe_om 385 23% m m@8oeOE - N oe....BOE f C FD @@ oe.OE ..._oe_ ......w C FD @@ oe.Eoem @... :oE a...... 2332 , a.oe.= ..m_ @@ . % fio_poqo._ :oe oeoem oe_ oe....oeoeBm flo o 91955 95 um ... C PD oe:v mh3...w@ mm on H N 0 | .... + . + %> + ..._...._ + ...NL ... oea s...... oeEfi -oe...mm a: Q oeOEm um _o__ C FD ... Am ... QV oe.Q Sm oeEoe>Eoe-... ...oe5d .8Qo EUR . 8 ...3 +... A...._ ....3 28 3m @@ ... o " oesv oeE$ oe_oeoeo...sm GO . o " $? | 8 .8 ... $ ..E 23 oe.w... gm . N w OE3@ m.oe . 8 .3 " $ ..3 _m 38 m....Eofl0o cm... A.... m @ oeEoe>EE EUR @@ oeoE E ...OEoe oeE.... oe=oe:v @@ 3 .oeo@. flo..._ 2% m.oe> ..oefi @@ oe:oe...-- :o oeS fioe om M5 en H N oeEm @@ fio_uoesvm 93 w ......w ... Am ... QV oe.moe.... :oe oeEoe>fiEoe-... ...oe:v ....oefio--Z @ . N @@ -N ...N Q oeoeoemw_moew ooe %... @@ &... oe.ooe _om 3... oeoeoefifiooeo %: ...oeoe oefioeo oe...Q. %... @@ ......EGofi oeoeoe@ oefi: fia 8oeEoo E. E...... Cw % ...ub ...... ...<. : q@ oeEE...oo om __ooe :. m. : ...... c o % oe...@ . m.: . on_ C po ... 85EUR: & p...... ....o :23 ....oeoD ...._o OLO ... oeE-_ @@ oeo_oefi oem: 0% mfl __oe & ... flo_uo_moe_ E 35 2--3 u...... %... @@ oesv_fioqoeo oe__oe_oeUoe fi:@0. 2 .5oQ oefi om oemfi ...: oeofi3moe...-- ....oeOEBoeE. o...... c 5 % 3m - <.: -a9 oeE oefl5 ...__o...o. _5U on... m...... A \... ... 3 n = 8S ... %...o. 000 ZHr ooo _ .. oe5v8 oefioeo .oQ . @@ Gofi......oeh oeoeoemoep oe5 . ...s... C ......D 3... oe.5oefi ....oe>5ooe.... ..._oe % @ oefioe>fifioen ...... @@ oeoE 5 @@ oefim : @ oeoemfl28 @..m.> :.m.> . o n A > .A>VT: v 38 oe.:8 : oeoe25oe :O . .m.> oe... oeEoeoefioefi...ooe .BOE . > @ oe.oewfi--ooe oe8oeoeooeh M @@ A>VT flow \. ...v oe:8 ...OE @@ Cm .% 5 n ...... oe...oeE.--ofiofi oeoeoe@ ...s fifi.@ :O ...NOE...HH HOEmfl--u-D OEHH-DOQ GO ... _OE C @@ @@ OEH-Dfiwfl 5... www OE----OESOE .OEOEWQQOHOOU mOE-- OEHOEQQO QO o :.--38% $... oeHoeu a: oe@mmoa ...o-- C ......D 25 oe.%m :OE . ......w oe33m oeoemfioe-- % n= 9ml 23 oe:... QOE . oOE @ ......-- oeoe.fi... oefifiooe 2 .5m COEoe oemoefi... new 23 ...mfi %... ... N .oeoe> :: oe ....oeoeoQ80om .cn--....-- " %... 3ooe.fi... oeESooe a...... :omoafiooww oe... @@ ....BQ @ % :a .m5mmoefi-E oefifioo & fifiOEw Go ... @ uA > ...A>VT: v ...oe - H.> OEV Go>++..._3NuN>+NM_+...ouA>.A>v_-sv ... oe:v ....oeHo--Z . @@ oeuEou .OEEED - Q.> .m5oflo oeoefl 3 @ oeSoe>Eoe--oea @ % oeoS E E 33%? Go m5mmoe-B oeEEou : oeooeoeoe ...3 Go L...... n @ ...:ooe flo ... o u... ooe> . ? .m_ .3 n p fiooe . o " OE oe5v oeooe @@ ... : .... .3 n > oefioefihoefi ...:ofioe =O de...Euoeoefi oe:: S@ G...... . oe:QU oe. um .m 35 ....oefio--Z . o n A > .A>V 3 v ?. oeEoe--5oeoe @@ E T .o u c... .N< .m x ..... ... $.> ... oe> & oep...fioefiwfi5oe as ......woeoeoQ QQL ...U oe3...w cm - D.> ...8> U .... @ ? u @ .N< .m x &... ... .>... ... oe5d ....oefioE ... ... @@ ooe> oeoQmoe-m50m as .m fioOE .THAN.>V TOE...L " m oeoeoQfiofiOE @@ flfio:oefifi...... ::.oe > ...oe-OE.> . C... du: v n S .N< ......OE x &... w .> ...5d ...8. &... oe. oeEmEQEOE : @@ 36 -EP... @@ oe.ofi3oe$...-- ....oe>So.& @@ mQ oe:oeEoe @: Go ... oewamflmoeoe mon ... oeoeoQ@5oe QO @ o " Sm .... @ x _m ... cN .> @ ... " 53%... ....OE ... N>... _ ... oe:@ oe....@@ QOE . \ % % _... cN - .va - EUR... + .....% .$ ... .m x w EUR... .....3 . &. - ....m " cs... @ x ... Sa ..5 EUR ..N+ % n ...... ...... E...... $ ...Ew @ fi ...6 &... mam--...... moeoefi@fifim m...oe8ooe> moeoQmoe-fi5m ...oew %... :... oe...o - <.> .oeofi EPS... 3 \ .Q mGOEm--... :o o . OE ...... @ oe.oefiooe :o 6553 958 mfiD oe3.eu oeˣ... ...EoeD. - > oe....d .oe5noqoeU oe.Qoep @... ....oeoeoe -@oe.... @ .OE oeEoewoeooefi oe...m oe38oeoefioe% oeUo a: oe. . Q oeo...ooe.@ @@ p...... % ....oeom @@ oe5U8 oe:5 ....moe : C_oD oe:v oe@o@ d @@ @@ 33250 - H>-- . _= % %.... .... ...... .e . : ... % B .o@ ...-N BQ := c...... ......w @. ww: uoe...... : oe:v .m3Q @@ ...oeoeo...fioe GO N.D.>H : 8E 6951"| IOOZ ...... ?" "P UO!SJ9-\ S ' ()()'60'6Z Il ..."W dW 5J9--'U '? UHH)()Z VW ... %...o. 000 ZHr ooo _ .. oe5v8 oefioeo .oQ . @@ Gofi......oeh oeoeoemoep oe5 . ...s... C ......D 3... oe.5oefi ....oe>5ooe.... ..._oe % @ oefioe>fifioen ...... @@ oeoE 5 @@ oefim : @ oeoemfl28 @..m.> :.m.> . o n A > .A>VT: v 38 oe.:8 : oeoe25oe :O . .m.> oe... oeEoeoefioefi...ooe .BOE . > @ oe.oewfi--ooe oe8oeoeooeh M @@ A>VT flow \. ...v oe:8 ...OE @@ Cm .% 5 n ...... oe...oeE.--ofiofi oeoeoe@ ...s fifi.@ :O ...NOE...HH HOEmfl--u-D OEHH-DOQ GO ... _OE C @@ @@ OEH-Dfiwfl 5... www OE----OESOE .OEOEWQQOHOOU mOE-- OEHOEQQO QO o :.--38% $... oeHoeu a: oe@mmoa ...o-- C ......D 25 oe.%m :OE . ......w oe33m oeoemfioe-- % n= 9ml 23 oe:... QOE . oOE @ ......-- oeoe.fi... oefifiooe 2 .5m COEoe oemoefi... new 23 ...mfi %... ... N .oeoe> :: oe ....oeoeoQ80om .cn--....-- " %... 3ooe.fi... oeESooe a...... :omoafiooww oe... @@ ....BQ @ % :a .m5mmoefi-E oefifioo & fifiOEw Go ... @ uA > ...A>VT: v ...oe - H.> OEV Go>++..._3NuN>+NM_+...ouA>.A>v_-sv ... oe:v ....oeHo--Z . @@ oeuEou .OEEED - Q.> .m5oflo oeoefl 3 @ oeSoe>Eoe--oea @ % oeoS E E 33%? Go m5mmoe-B oeEEou : oeooeoeoe ...3 Go L...... n @ ...:ooe flo ... o u... ooe> . ? .m_ .3 n p fiooe . o " OE oe5v oeooe @@ ... : .... .3 n > oefioefihoefi ...:ofioe =O de...Euoeoefi oe:: S@ G...... . oe:QU oe. um .m 35 ....oefio--Z . o n A > .A>V 3 v ?. oeEoe--5oeoe @@ E T .o u c... .N< .m x ..... ... $.> ... oe> & oep...fioefiwfi5oe as ......woeoeoQ QQL ...U oe3...w cm - D.> ...8> U .... @ ? u @ .N< .m x &... ... .>... ... oe5d ....oefioE ... ... @@ ooe> oeoQmoe-m50m as .m fioOE .THAN.>V TOE...L " m oeoeoQfiofiOE @@ flfio:oefifi...... ::.oe > ...oe-OE.> . C... du: v n S .N< ......OE x &... w .> ...5d ...8. &... oe. oeEmEQEOE : @@ 36 -EP... @@ oe.ofi3oe$...-- ....oe>So.& @@ mQ oe:oeEoe @: Go ... oewamflmoeoe mon ... oeoeoQ@5oe QO @ o " Sm .... @ x _m ... cN .> @ ... " 53%... ....OE ... N>... _ ... oe:@ oe....@@ QOE . \ % % _... cN - .va - EUR... + .....% .$ ... .m x w EUR... .....3 . &. - ....m " cs... @ x ... Sa ..5 EUR ..N+ % n ...... ...... E...... $ ...Ew @ fi ...6 &... mam--...... moeoefi@fifim m...oe8ooe> moeoQmoe-fi5m ...oew %... :... oe...o - <.> .oeofi EPS... 3 \ .Q mGOEm--... :o o . OE ...... @ oe.oefiooe :o 6553 958 mfiD oe3.eu oeˣ... ...EoeD. - > oe....d .oe5noqoeU oe.Qoep @... ....oeoeoe -@oe.... @ .OE oeEoewoeooefi oe...m oe38oeoefioe% oeUo a: oe. . Q oeo...ooe.@ @@ p...... % ....oeom @@ oe5U8 oe:5 ....moe : C_oD oe:v oe@o@ d @@ @@ 33250 - H>-- . _= % %.... .... ...... .e . : ... % B .o@ ...-N BQ := c...... ......w @. ww: uoe...... : oe:v .m3Q @@ ...oeoeo...fioe GO N.D.>H : 8E 6951"| IOOZ ...... ?" "P UO!SJ9-\ S ' ()()'60'6Z Il ..."W dW 5J9--'U '? UHH)()Z VW

Extrait du corrig obtenu par reconnaissance optique des caractres


 Centrale Maths 2 MP 2001 -- Corrig Ce corrig est propos par Jean Starynkvitch (ENS Cachan) ; il a t relu par Sbastien Gadat (ENS Cachan) et Olivier Schmitt (cole Polytechnique). Ce problme dveloppe certains aspects gomtriques de la thorie des formes quadratiques sur R3 . C'est un excellent sujet de rvision sur les quadriques ; il est assez classique. La premire partie tudie quelques proprits de cnes isotropes contenant cinq vecteurs donns. La deuxime partie montre algbriquement qu'une section plane d'un tel cne est une conique. La troisime partie donne une condition algbrique, ncessaire et suffisante, pour qu'une telle section soit un cne. La quatrime partie montre gomtriquement que l'intersection d'un cne de rvolution et d'un plan est une conique, celle-ci tant caractrise par la donne d'un couple foyer-directrice et d'une excentricit. La cinquime partie donne des conditions pour que la conique soit une conique centre. Indications Partie I I.B.1 Construire canoniquement une application linaire 7 q de R3 vers l'ensemble Qi,j,k des formes quadratiques q telles que Cq contienne i, j, k. Remarquer alors que l( ) = q (e). . . I.B.3 Traduire la condition (2) sur les coordonnes de e e et remarquer que {e e } = Vect (e, e ). Traduire ensuite le fait qu'une forme q appartient Qe,e par un systme linaire puis rsoudre ce systme. Partie II II.A Dans toute base (en particulier une base orthonormale) de P0 , la matrice de q est symtrique, donc diagonalisable en base orthonormale. . . II.B.1.a On a ncessairement |z0 | = d(P0 , P1 ). II.B.1.c Utiliser la forme de la matrice de q relativement B crite la question II.B.1.b. Partie III III.A Rechercher explicitement le couple (, l) qui peut convenir, puis vrifier qu'il convient bien. III.B Calculer explicitement x , y et z et se servir d'une expression de q obtenue avant le calcul de la forme linaire l de la question III.A. Partie IV -- -- kOa OMk . IV.A Utiliser la formule d (a , (OM) ) = -- kOMk IV.C Commencer par chercher un scalaire tel que (x + y + z - a)2 = d(M, Pa )2 Partie V V.B Utiliser le fait que H = Vect (V). V.C Commencer par dcrire le supplmentaire F potentiel l'aide de la question V.B. Rechercher ensuite quelle condition il s'agit effectivement d'un supplmentaire. V.D Utiliser la formule sur la comatrice. . . V.E Se ramener un systme linaire rsoudre. Pour la fin de la question, remarquer que SP1 est une symtrie centrale et laisse Cq stable. V.F Utiliser (galement) la question II.B.1.c. Question prliminaire A Comme le suggre l'nonc, faisons une disjonction de cas portant sur le signe de det M = rt - s2 . Premier cas : rt - s2 = 0 La forme quadratique q est dgnre et non nulle (par hypothse), donc q est de rang 1. Le thorme d'inertie de Sylvester dit qu'il existe un rel non nul a et une forme linaire non nulle l sur R2 tels que x E q(x) = a l(x)2 Ncessairement, l'un des deux rels r ou t est non nul (sinon, s serait galement nul et q serait donc la forme quadratique nulle). De plus, r et t sont de mme signe : c'est le signe de a tant donn que r = q(i) = a l(i)2 et t = q(j) = a l(j)2 . Il nous faut maintenant discuter selon ce signe, qui est d'aprs ce qui vient d'tre dit, le signe (strict) de r + t : si r + t > 0, q a pour signature (1, 0) ; si r + t < 0, la signature de q est (0, 1). Dans les deux cas, Cq = {x E | q(x) = 0} = {x E | l(x) = 0} = Ker l Cq est donc un hyperplan de E, c'est--dire une droite. Second cas : rt - s2 6= 0 Dans ce cas, q est non dgnre et il existe deux rels non nuls a1 , a2 , ainsi que deux formes linaires indpendantes sur R2 , l1 et l2 tels que x E q(x) = a1 l1 (x)2 + a2 l2 (x)2 Dans la base duale de (l1 , l2 ) que l'on note B , q a donc pour matrice ! a1 0 Mat B (q) = 0 a2 Comme le signe du dterminant dans une base de la matrice de q ne dpend pas de la base, a1 a2 est du signe de rt - s2 . Si rt - s2 est ngatif, a1 et a2 sont de signe oppos. Quitte intervertir les couples (a1 , l1 ) et (a2 , l2 ), on peut supposer a1 strictement positif et a2 strictement ngatif. On a en notant (x, y) les coordonnes d'un vecteur X R2 dans la base B , X Cq ( a1 x - -a2 y)( a1 x + -a2 y) = 0 a1 x - -a2 y = 0 ou a1 x + -a2 y = 0 Cq est donc runion de deux droites. Si rt-s2 est positif, a1 et a2 sont de mme signe, qui est le signe de r = q(i) = a1 l1 (i)2 + a2 l2 Deux sous-cas se prsentent : si r > 0, q est dfinie positive et est donc un produit scalaire ; alors Cq = {0} et q a pour signature (2, 0) ; si r < 0, q est dfinie ngative. Dans ce cas, Cq = {0} et q a pour signature (0, 2). L'nonc suggre de faire une discussion. Pour rpondre prcisment la question, la discussion doit se faire jusqu'au bout sur les donnes de l'nonc, c'est--dire sur r, s et t (et non pas sur des quantits introduites dans la rponse, comme ici a, a1 . . .) I. Cne contenant cinq vecteurs donns I.A Notons M la matrice de q relativement Bc a11 a12 M = Mat Bc (q) = a12 a22 a13 a23 de sorte que a13 a23 a33 q ((x, y, z)) = a11 x2 + a22 y 2 + a33 z 2 + 2 a12 xy + 2a13 xz + 2a23 yz Ainsi, il vient q(i) = 0 a11 = 0 Donc i Cq si et seulement si le premier coefficient de la matrice de q relativement Bc est nul. De mme, j et k sont dans Cq si et seulement si les coefficients diagonaux de M sont nuls, si bien que, en notant a23 = 2, a13 = 2, a12 = 2, il vient que : Cq contient i, j et k si, et seulement si, il existe des rels , et tels que X = (x, y, z) R3 q(X) = yz + xz + xy I.B.1 Pour un triplet , notons q la forme quadratique qui X = (x, y, z) R3 associe q (X) = yz + xz + xy. Notons galement Qi,j,k l'ensemble des formes quadratiques telles que Cq contienne i, j et k. L'application 7 q est visiblement linaire de R3 dans Q. D'aprs la question prcdente, son image est exactement Qi,j,k . Elle est galement injective : si q = 0, 0 1 Mat Bc (Q ) = 0 = 0 2 0 et donc =0 De plus, nous avons, pour R3 q (e) = l( ) q (e ) = l ( )